Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες του Ομίλου PeopleCert (από κοινού «PeopleCert» ή «εμείς») συλλέγουν και επεξεργάζονται στοιχεία που ταυτοποιούν φυσικά πρόσωπα («Προσωπικά Δεδομένα»), τα οποία είναι πελάτες και λοιποί χρήστες των υπηρεσιών μας («Χρήστες», «Εσείς»), καθώς και τα σχετικά δικαιώματά σας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει εφαρμογή στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της PeopleCert, συμπεριλαμβανομένων και των ιστοσελίδων που λειτουργεί η PeopleCert. Η προστασία του απορρήτου σας είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς και είμαστε αφοσιωμένοι στο να σας προσφέρουμε μία ασφαλή και εύκολη εμπειρία κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας και κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας.

1. Πως συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Συλλέγουμε ή/ και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω. Δεν πουλάμε, μοιραζόμαστε ή μεταφέρουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα, παρά μόνο υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις οι οποίες περιγράφονται στις παραγράφους 1.A και 1.B.

     Α. Υπηρεσίες Πιστοποίησης

Η PeopleCert παρέχει υπηρεσίες εξετάσεων και πιστοποίησης («Υπηρεσίες Πιστοποίησης») ως Φορέας Πιστοποίησης Προσωπικού και Διαπιστευμένο Ινστιτούτο Εξετάσεων. Μπορεί να συλλέξουμε προσωπικά σας δεδομένα (όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας, ημερομηνία γέννησης, φωτογραφία ταυτότητας, ηχογραφημένες και μαγνητοσκοπημένες συνεδρίες εξετάσεων και άλλες πληροφορίες) για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας, να διοργανώσουμε τις εξετάσεις και να διασφαλίσουμε την εγκυρότητα της διαδικασίας πιστοποίησης. Κάποια προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητο να συλλέγονται σύμφωνα με τους όρους τις πολιτικές και διαδικασίες που ακολουθούμε για να σας παρέχουμε υπηρεσίες πιστοποίησης, και άλλα δεδομένα συλλέγονται για να σας παρέχουμε μία καλή ηλεκτρονική εμπειρία.

Η PeopleCert χρησιμοποιεί τα σας Δεδομένα για να παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης. Επιπλέον συλλέγουμε Προσωπικά τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς εσωτερικής έρευνας και ανάπτυξης καθώς και ελέγχου της ποιότητας των υπηρεσιών μας, ενώ αποσπάσματα εξεταστικού υλικού σε ανώνυμη μορφή μπορεί να αναδημοσιευθούν ως υλικό προετοιμασίας για τις εξετάσεις. Κατά τη διαδικασία παροχής υπηρεσιών εξετάσεων, δημιουργούμε πρόσθετα Προσωπικά Δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και των αποτελεσμάτων των εξετάσεων. Τα καταγεγραμμένα αρχεία από τις εξεταστικές συνεδρίες διατηρούνται στο αρχείο μας για ένα (1) έτος, προκειμένου να παρέχουμε μητρώο για την ακεραιότητα κάθε συνεδρίας.

Κάποιες από τις υπηρεσίες μας προσφέρονται σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις που παρέχουν υλικό εξετάσεων («Κάτοχοι Εξεταστικού Υλικού») και/ ή είναι εξουσιοδοτημένες και αποδεκτές από την PeopleCert για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης (“Συνεργάτες»). Κάποιοι εξουσιοδοτημένοι Συνεργάτες παρέχουν και υπηρεσίες προετοιμασίας για συμμετοχή σε εξετάσεις σχετικές με τις πιστοποιήσεις που παρέχει η PeopleCert. Μπορεί να μοιραστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με αυτούς τους Κατόχους Εξεταστικού Υλικού και τους Συνεργάτες στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να σας παρέχουμε υπηρεσίες εξετάσεων. Απαιτούμε όπως οι Κάτοχοι Εξεταστικού Υλικού και οι Συνεργάτες μας συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, αλλά δεν είμαστε ευθέως υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου που εφαρμόζουν. Για πληροφορίες σχετικά με αυτές τις πρακτικές, παρακαλούμε όπως αναγνώσετε την Πολιτική Απορρήτου του Κατόχου Εξεταστικού Υλικού που παρέχει τις εξετάσεις που σας αφορούν (οι ιστοσελίδες μας περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τους Κατόχους Εξεταστικού Υλικού) και του/ των Συνεργάτη/-ων των οποίων τις υπηρεσίες χρησιμοποιείτε.

Η PeopleCert διατηρεί Μητρώο στο οποίο περιέχονται πληροφορίες όλων των πιστοποιημένων προσώπων. Ως Φορέας Πιστοποίησης Προσωπικού και Διαπιστευμένο Ινστιτούτο Εξετάσεων λειτουργούμε την Υπηρεσία Επαλήθευσης Αποτελεσμάτων, η οποία είναι διαθέσιμη στο κοινό και προσβάσιμη από όλους τους επίσημους δικτυακούς τόπους μας: www.peoplecert.org, www.languagecert.org ,www.languagecert.gr και ecdl.gr. Μέσω της υπηρεσίας αυτής επιτρέπεται στους Χρήστες και σε τρίτα πρόσωπα (π.χ. εργοδότες) να επιβεβαιώνουν την αυθεντικότητα και ακρίβεια κάθε πιστοποιητικού της PeopleCert καταχωρώντας το σειριακό αριθμό του σχετικού πιστοποιητικού.

     B. Υπηρεσίες Πιστοποίησης – Υποστήριξη

Η PeopleCert παρέχει υπηρεσίες εξετάσεων σε συνεργασία με ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργατών και με τη συνδρομή και άλλων οργανώσεων και φυσικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτών, των επιτηρητών, των συνομιλητών, των εποπτών, των διορθωτών και αξιολογητών, των Υπευθύνων Εξεταστικών Κέντρων, των ελεγκτών και λοιπών άλλων. Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα των φυσικών προσώπων που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες Πιστοποίησης, ώστε να διασφαλίσουμε την ποιότητα της εξέτασης και της ασφάλειας, όπως το ονοματεπώνυμο, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την ημερομηνία γέννησης, το φύλο, πληροφορίες για την απασχόληση (π.χ. ο ρόλος της PeopleCert και η εμπειρία), εθνικότητα, μητρική γλώσσα, φωτογραφία ταυτότητας, ηχογραφημένες και μαγνητοσκοπημένες συνεδρίες εξετάσεων και άλλες πληροφορίες. Όταν προσλαμβάνουμε νέο Προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών Πιστοποίησης συλλέγουμε τις ανωτέρω πληροφορίες μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας πρόσληψης προσωπικού που διατηρούμε. Τα στοιχεία διατηρούνται αποθηκευμένα στην ως άνω πλατφόρμα για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία λήξης της συνεργασίας μας με το εν λόγω Προσωπικό ή από τη χρονική στιγμή που διαπιστώνεται ότι ο υποψήφιος για την κάλυψης της ανωτέρω θέσης δεν πληροί τα κριτήρια της PeopleCert.

Χρησιμοποιούμε Προσωπικά Δεδομένα του Προσωπικού που παρέχει υπηρεσίες Πιστοποίησης προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες πιστοποίησης και για να διαχειριζόμαστε τις σχέσεις μας με το προσωπικό που παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες Πιστοποίησης και με τις εταιρείες στις οποίες αυτοί απασχολούνται. Ενδέχεται να αποκαλύψουμε Προσωπικές πληροφορίες του Προσωπικού που παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες Πιστοποίησης στους Κατόχους Εξεταστικού Υλικού στων οποίων το υλικό εμπλέκονται.

     Γ. Διαχείριση Διαδικτυακά Επιτηρούμενων Εξετάσεων (PeopleCert Online WebProctoring)

Η PeopleCert εναλλακτικά παρέχει έναν νέο τρόπο διαχείρισης εξετάσεων μέσω της υπηρεσίας «PeopleCert Online Proctoring Services», για τους χρήστες οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε εξετάσεις μέσω διαδικτύου, κατόπιν επιλογής του προτιμώμενου τόπου και χρόνου (δηλ. σχεδόν οπουδήποτε υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο). Η υπηρεσία PeopleCert Online Proctoring συνδέει τους υποψηφίους, μέσω της web κάμερας, απευθείας με έναν εξουσιοδοτημένο από την PeopleCert επιτηρητή, ο οποίος τους καθοδηγεί σε όλη διάρκεια της εξέτασης και παρακολουθεί την εξεταστική συνεδρία. Ο επιτηρητής μαγνητοσκοπεί τον υπολογιστή του Υποψηφίου και καταγράφει τη συνεδρία της εξέτασης (βίντεο, ήχος και επιφάνεια εργασίας του Υπολογιστή του υποψηφίου), εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και την ακεραιότητα της κάθε συνεδρίας. Τα αρχεία διατηρούνται αποθηκευμένα για ένα (1) χρόνο, για να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα της εξεταστικής διαδικασίας.

    Δ. Online Λογαριασμός

Όλοι οι υποψήφιοι που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις της PeopleCert (και σε ορισμένες περιπτώσεις και άλλοι χρήστες) πρέπει να διατηρούν έναν online προσωπικό λογαριασμό («PeopleCert Λογαριασμό») ο οποίος δημιουργείται και είναι προσβάσιμος μέσω του δικτυακού τόπου της PeopleCert. Οι χρήστες μπορούν εφόσον το επιθυμούν να δημιουργήσουν και εκείνοι ένα λογαριασμό. Ο ατομικός σας λογαριασμός περιέχει μερικά ή όλα τα προσωπικά σας στοιχεία τα οποία διατηρούμε σε σχέση με εσάς, και καθιστά ευκολότερη για εσάς τη χρήση των υπηρεσιών μας. Έχετε πάντα τη δυνατότητα να ζητήσετε τη διαγραφή του ατομικού σας λογαριασμού, επικοινωνώντας με τον ακόλουθο σύνδεσμο: dataprotection@peoplecert.org , παρόλο που αυτό θα μειώσει την ευχέρειά μας να σας παρέχουμε υπηρεσίες. Μπορείτε να ζητήσετε να διατηρηθούν κάποια από τα Προσωπικά σας Δεδομένα μετά τη διαγραφή του Λογαριασμού σας, προκειμένου να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα της παροχής των Υπηρεσιών Πιστοποίησης.

     Ε. Υπηρεσίες Υποστήριξης Πελατών

Η PeopleCert προσφέρει υποστήριξη 24/7 στου Χρήστες (περιλαμβανομένων τόσο των Εξεταστικών Κέντρων όσο και μεμονωμένων Χρηστών) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου και ηλεκτρονικής (online) συνομιλίας. Οι τηλεφωνικές κλήσεις και οι ηλεκτρονικές (online) συνομιλίες μπορεί να καταγράφονται για και εποπτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, ως μέρος των προσπαθειών μας να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες που παρέχουμε προς τους πελάτες μας. Τα ηχογραφημένα τηλεφωνικά αρχεία διατηρούνται για μέγιστη χρονική περίοδο δεκαπέντε (15) ημερών και τα αρχεία των online συνομιλιών διατηρούνται για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

     ΣΤ. Επικοινωνία για εμπορικούς σκοπούς

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για να λαμβάνετε μηνύματα επικοινωνίας για τις υπηρεσίες της PeopleCert, ενδέχεται συχνά να επικοινωνούμε μαζί σας με διάφορους τρόπους (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γραπτών μηνυμάτων, τηλεφωνικής επικοινωνίας) για να σας ενημερώσουμε για τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες και λοιπές άλλες δραστηριότητες της PeopleCert. Οι Συνεργάτες και οι Κάτοχοι Εξεταστικού Υλικού δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα για εμπορικούς ή συναφείς σκοπούς, εκτός εάν έχετε δώσει προηγουμένως τη ρητή συγκατάθεσή σας προς τούτο. Έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε οποτεδήποτε ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον τέτοια αλληλογραφία, χρησιμοποιώντας την επιλογή «διαγραφή» στα μηνύματα επικοινωνίας που λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας στο dataprotection@peoplecert.org.

     Ζ. Έρευνες

Κατά διαστήματα η PeopleCert πραγματοποιεί έρευνες, δημοσκοπήσεις και αναλαμβάνει παρόμοιες πρωτοβουλίες (“Έρευνες»), προκειμένου να συγκεντρώσει χρήσιμες πληροφορίες από τους Χρήστες, για τη βελτίωση των προϊόντων, υπηρεσιών και λοιπών πρακτικών της εταιρείας. Η συμμετοχή σ αυτές τις Έρευνες είναι πάντοτε προαιρετική για τους Χρήστες και τα Προσωπικά Δεδομένα που θα συλλεγούν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων θα παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικές. Τα αποτελέσματα των Ερευνών πιθανώς να αποθηκευτούν και να αρχειοθετηθούν σε ανώνυμη μορφή από την PeopleCert και ως τέτοια μετέπειτα να προωθηθούν σε τρίτους.

    Η. Cookies (μικρά αρχεία κειμένου), Αναλυτικά στοιχεία και Προσαρμοσμένη διαφήμιση

Η PeopleCert χρησιμοποιεί Cookies με σκοπό να βελτιώσει την εμπειρία του επισκέπτη, να ενισχύσει την ασφάλεια και να καταπολεμήσει δόλιες και/ ή κακόβουλες δραστηριότητες στον δικτυακό της τόπο. Τα cookies (μικρά αρχεία κειμένου) που χρησιμοποιούμε στην PeopleCert περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση σύνδεσής σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας ώστε να αρνείται όλα τα cookies ή να υποδεικνύει πότε αποστέλλονται cookies. Ωστόσο, αν δεν αποδεχθείτε τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τμήματα του δικτυακού μας τόπου.

Επιπροσθέτως, με σκοπό να βελτιώσουμε το περιεχόμενο, τη λειτουργικότητα και τη δομή του παρόντος δικτυακού τόπου και την υπηρεσία για τις διαδικτυακά επιτηρούμενες εξετάσεις, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το πώς τον χρησιμοποιούν οι επισκέπτες. Επίσης, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google AdWords, με στόχο να σας παρέχουμε εξατομικευμένες προσφορές που ταιριάζουν στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας. Η Google συλλέγει ανώνυμα πληροφορίες όπως την ηλικία, το φύλο, τη γεωγραφική θέση, την επισκεψιμότητα της παρούσας ιστοσελίδας και τις επισκέψεις σε άλλες ιστοσελίδες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των cookies. Μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies μέσω του λογαριασμού σας στο Google οποιαδήποτε στιγμή, και να επεξεργαστείτε τις προτιμήσεις σας μέσω των Ρυθμίσεων του λογαριασμού σας. Για να εξαιρεθείτε από την παρακολούθηση από το Google Analytics, μπορείτε να εγκαταστήσετε τον πρόσθετες ρυθμίσεις στη σχετική ιστοσελίδα της Google: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

2. Υπηρεσίες για παιδιά

Όταν Χρήστης των υπηρεσιών μας είναι παιδί ηλικίας κάτω των 16 ετών, για τη συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων θα αιτούμαστε σχετική συγκατάθεση από το πρόσωπο που έχει την επιμέλειά του.

3. Γνωστοποίηση Προσωπικών Δεδομένων σε τρίτα πρόσωπα

Η PeopleCert δεν θα πωλήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα ούτε θα τα αποκαλύψει σε τρίτα πρόσωπα για εμπορικούς σκοπούς (εάν οι Κάτοχοι Εξεταστικού Υλικού στων οποίων τις εξετάσεις συμμετέχετε παρέχουν και άλλες υπηρεσίες σε εσάς, είναι υπεύθυνοι οι ίδιοι να συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – βλ. παράγραφο 9 παρακάτω).

Η PeopleCert μπορεί να γνωστοποιήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα μόνο στις ακόλουθες περιστάσεις:

 • εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας
 • ως μέρος της διαδικασίας πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων
  • της γνωστοποίησής τους προς τους Κατόχους Εξεταστικού Υλικού, όπως περιγράφηκε στις παραγράφους 1.Α και .1.Β.
  • κατά τη διάρκεια της εξεταστικής συνεδρίας, μέσω της επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για την παροχής υπηρεσιών Πιστοποίησης και των υποψηφίων
 • κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σας
  • ως μέρος της Υπηρεσίας Επαλήθευσης Αποτελεσμάτων, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1.Α.
  • στο Συνεργάτη όπου εξεταστήκατε, για να έλθει σε επικοινωνία με εσάς
  • κατόπιν αιτήματος του εργοδότη σας ή άλλου προσώπου ή εταιρείας που αιτήθηκε την εξέταση για λογαριασμό σας
 • όταν είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο ή δυνάμει δικαστικής απόφασης ή κατόπιν εντολής ρυθμιστικής ή κυβερνητικής Αρχής νομίμως εξουσιοδοτημένης προς τούτο για γνωστοποίηση των στοιχείων σας 
 • όταν είστε ύποπτος παραβίασης των κανόνων της εξεταστικής διαδικασίας
 • αν είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων, της περιουσίας και της ασφάλειας της εταιρείας μας, των Συνεργατών της ή των Κατόχων Εξεταστικού Υλικού

4. Διατήρηση των Προσωπικών Δεδομένων

Όταν η διατήρηση των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι υποχρεωτική από τον νόμο, η PeopleCert συμμορφώνεται πλήρως με τα απαιτούμενα χρονικά όρια διατήρησής τους . Σε άλλες περιπτώσεις η εταιρεία διατηρεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για τους εταιρικούς σκοπούς που αναλύθηκαν παραπάνω. Συντομότερες χρονικές περίοδοι διατήρησης των πληροφοριών σας για πολύ ειδικές περιστάσεις περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

5. Διασυνοριακή μεταφορά

Στόχος μας είναι η πλήρης συμμόρφωσή μας με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, καθώς και με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Προβαίνουμε σε διασυνοριακή μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων ακολουθώντας πάντοτε την ισχύουσα νομοθεσία. Ενδέχεται να μεταφέρουμε ή να αποθηκεύουμε προσωπικές σας πληροφορίες εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης, συμμορφούμενοι πάντα με τους νόμους που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (μεταξύ άλλων συνεργαζόμενοι με εκπροσώπους στην Αμερική οι οποίοι συμμορφώνονται με τη διμερή συμφωνία EU-US Privacy Shield).

6. Δικαιώματα σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων. Παρ' όλα αυτά αναγνωρίζετε και αποδέχεστε το γεγονός ότι ενδέχεται μετά τη διαγραφή κάποιων προσωπικών σας πληροφοριών, η επικύρωση πιστοποιητικών και άλλες υπηρεσίες που σας παρέχει η PeopleCert να μην πλέον είναι διαθέσιμες. Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων έχετε κάποια ειδικά δικαιώματα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας πληροφοριών και της φορητότητας των Προσωπικών σας Δεδομένων σε άλλους παρόχους υπηρεσιών. Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα που σας παρέχονται, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση: dataprotection@peoplecert.org

7. Ασφάλεια Δεδομένων και Ακεραιότητα

Χρησιμοποιούμε εύλογες προφυλάξεις για την προστασία των Προσωπικών Πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή. Τα προληπτικά αυτά μέτρα περιλαμβάνουν τις κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 27001 σχετικά με τα παγκόσμια πρότυπα ασφάλειας των πληροφοριών.

8. Διαδικτυακές αγορές

Η PeopleCert διαθέτει προς πώληση, εξ αποστάσεως και μέσω ηλεκτρονικών μέσων, προϊόντα, εξετάσεις και υπηρεσίες. Η επεξεργασία των πληρωμών πραγματοποιείται με ασφάλεια από επιλεγμένο από εμάς επεξεργαστή πληρωμών. Η PeopleCert δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται απευθείας από τους πελάτες στον επιλεγμένο από εμάς επεξεργαστή πληρωμών κατά τη στιγμή της αγοράς. 

9. Υπηρεσίες τρίτων και δικτυακοί τόποι

Η PeopleCert παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης σε συνεργασία με τους Κατόχους Εξεταστικού Υλικού και τους Συνεργάτες (βλ. παράγραφο 1.Α παραπάνω), και οι δικτυακοί τόποι της PeopleCert περιέχουν συνδέσμους που παραπέμπουν στους δικτυακούς τόπους των τρίτων. Η PeopleCert δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο των υπηρεσιών που παρέχουν οι τρίτοι ή για τις ιστοσελίδες τους. Για πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου που ακολουθούν άλλοι οργανισμοί, θα πρέπει να απευθύνεστε απευθείας μαζί τους για να ενημερώνεστε για την Πολιτική Απορρήτου που ακολουθούν.

10. Τροποποιήσεις στην Πολιτική Απορρήτου

Ενδέχεται να αναθεωρούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στα προϊόντα της PeopleCert ή στην νομοθεσία ή για άλλους λόγους. Για τις τυχόν τροποποιήσεις που κάνουμε στην παρούσα Πολιτική, θα ενημερώνεστε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα δεσμεύεστε από τις τυχόν τροποποιήσεις της Πολιτικής όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της εταιρείας, εφόσον σας έχουμε ενημερώσει για αυτές.

11. Υποβολή ερωτήσεων και παραπόνων

Εάν έχετε απορίες ή παράπονα σχετικά με την παρούσα Πολιτική, ή για τα Προσωπικά Δεδομένα σας που η PeopleCert διατηρεί, παρακαλούμε θερμά όπως επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση: dataprotection@peoplecert.org. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονα ενώπιον των αρμόδιων Αρχών της χώρας, σε ό, τι αφορά στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, στο μέτρο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (πχ. τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ή άλλης σχετικής νομοθεσίας που εφαρμόζεται σε άλλα κράτη).

 

Όροι Χρήσης

Οι Όροι και Προϋποθέσεις («Όροι») εφαρμόζονται για τη χρήση των ιστοσελίδων και των συναφών ηλεκτρονικών υπηρεσιών που διαχειρίζονται οι εταιρείες του ομίλου PeopleCert (από κοινού «PeopleCert» ή «εμείς»), όπως www.peoplecert.org, passport.peoplecert.org, ib.peoplecert.org, webates.peoplecert.org, PeopleCert Online Proctoring και reports.peoplecert.org ("Υπηρεσίες Online"). Μπορούν να ισχύουν πρόσθετοι όροι σε συγκεκριμένες υπηρεσίες εξέτασης και πιστοποίησης της PeopleCert.

1. Αποδοχή και όροι χρήσης

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες των υπηρεσιών PeopleCert υποχρεούνται να αποδεχθούν τους παρόντες Όρους. Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας ως επισκέπτης, θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους (αν δεν συμφωνείτε παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες). Τόσο οι εγγεγραμμένοι χρήστες όσο και οι επισκέπτες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών αναφέρονται στους παρόντες Όρους ως "Χρήστες".
Εάν παραβιάσετε κάποιον από τους παρόντες Όρους, η εξουσιοδότησή σας για τη χρήση των Υπηρεσιών Διαδικτύου τερματίζεται και πρέπει να καταστρέψετε αμέσως όλα τα υλικά που έχουν ληφθεί από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.

2. Απαγορευμένη Συμπεριφορά

Οι χρήστες απαγορεύεται να εκτελούν, άμεσα ή έμμεσα, τις ακόλουθες ενέργειες:

Α)  Να μεταφέρουν, εγκαταστήσουν, μεταφορτώσουν ή μεταφέρουν οποιοδήποτε περιεχόμενο, λογισμικό, ιό, διαφήμιση, επικοινωνία ή άλλο στοιχείο ή διαδικασία στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, οι οποίες με οποιονδήποτε τρόπο υποβαθμίζουν τη χρήση ή επηρεάζουν αρνητικά τους υπολογιστές, τους διακομιστές ή τις βάσεις δεδομένων της PeopleCert.

Β)  Να αντιγράψουν, τροποποιήσουν, αναδιαμορφώσουν, αποσυνδέσουν, αναδιανείμουν, αναδημοσιεύσουν, τροποποιήσουν, δημιουργήσουν παράγωγα έργα, εκχωρήσουν, εκχωρήσουν άδεια, μεταφέρουν ή προσαρμόσουν οποιοδήποτε λογισμικό, πληροφορίες, κείμενο, γραφικά, πηγαίο κώδικα ή κώδικα HTML Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή άλλο περιεχόμενο διαθέσιμο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Γ)  Να καταργήσουν ή τροποποιήσουν τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα, νομικές ειδοποιήσεις ή άλλες προειδοποιήσεις ιδιοκτησίας από το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο μέσω των Υπηρεσιών Διαδικτύου.

Δ) Να παραβιάσουν ή παρακάμψουν τους μηχανισμούς ασφαλείας των υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή προσπαθήσουν να το κάνουν - αυτό περιλαμβάνει την πρόσβαση σε δεδομένα ή διακομιστές που δεν έχουν εξουσιοδότηση πρόσβασης.

Ε) Να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε συσκευή (όπως έναν "ανιχνευτή ιστού" ή άλλο μηχανισμό αυτόματης ανάκτησης ή άλλο μέσο) για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις Υπηρεσίες Online, άλλους Χρήστες ή την PeopleCert.

3. Εμπιστευτικότητα της Διαδικασίας Πιστοποίησης και των Υλικών

Η όλη διαδικασία πιστοποίησης είναι εμπιστευτική. Οι υπηρεσίες εξέτασης και πιστοποίησης ("Υπηρεσίες Πιστοποίησης") διατίθενται στους ιδιώτες αποκλειστικά για τη δική τους αξιολόγηση. Σε σχέση με τις Υπηρεσίες Πιστοποίησης, αναλαμβάνετε την υποχρέωση να συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες Οδηγούς Πιστοποίησης Υποψηφίων οι οποίοι διατίθενται μετά την εγγραφή. Απαγορεύεται ρητά η δημοσίευση, η αναπαραγωγή ή η μετάδοση οποιουδήποτε υλικού που σχετίζεται με τη διαδικασία πιστοποίησης, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων οπτικών, φωνητικών, προφορικών, γραπτών, ηλεκτρονικών ή μηχανικών, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια της PeopleCert.

4. Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες χρησιμοποιώντας ένα Όνομα Χρήστη (π.χ. Υποψήφιο Πρόσωπο) και έναν Κωδικό (π.χ. Εξέταση PIN) που λάβατε από εμάς, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης και για τον περιορισμό της πρόσβασης σε οποιονδήποτε υπολογιστή κατά τη σύνδεση το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Ο λογαριασμός σας είναι αυστηρά προσωπικός και δεν πρέπει να μοιράζεται ή να μεταφέρεται σε οποιονδήποτε άλλο. Συμφωνείτε να αναλάβετε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κάτω από το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης. Η PeopleCert μπορεί να τερματίσει τους λογαριασμούς κατά την αποκλειστική της κρίση για οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των απαιτήσεων ή των υποψηφίων Πιστοποιητικών Πιστοποίησης.

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εξασφάλιση επαρκούς και συμβατού υλικού, λογισμικού, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υπηρεσιών διαδικτύου για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Θα ειδοποιηθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου θα απαιτούνται τέτοιου είδους υλικό, λογισμικό, εξοπλισμός και υπηρεσία. Αυτές οι πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες στην ενότητα "Επισκόπηση" του λογαριασμού σας PeopleCert στη διεύθυνση https://peoplecert.org/overview

Η PeopleCert θα καταβάλλει όλες τις εμπορικά εύλογες προσπάθειες για την παροχή αδιάκοπης πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ωστόσο, η PeopleCert δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η μη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ενδέχεται να παρουσιαστεί εξαιτίας παραγόντων εκτός του ελέγχου της PeopleCert. Οι Υπηρεσίες Διαδικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες λόγω περιοδικής συντήρησης ή σχετικών λόγων και σε τέτοιες περιπτώσεις η PeopleCert θα λάβει όλα τα εμπορικά εύλογα μέτρα για να αποκαταστήσει την πρόσβαση μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Ο όρος "εμπορικά εύλογο" σημαίνει εύλογες προσπάθειες που έγιναν καλόπιστα χωρίς αδικαιολόγητη ή επαχθή χρήση ή δαπάνη χρόνου, πόρων, προσωπικού ή χρημάτων.

5. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Αυτές οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και όλες οι πληροφορίες που περιέχουν ("Υλικά") ανήκουν στην PeopleCert και τους Κατόχους Εξεταστικού Υλικού, οι οποίοι διατηρούν όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλα τα υλικά που περιλαμβάνονται στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Πρέπει να υποθέσετε ότι όλα όσα βλέπετε, διαβάζετε και ακούτε στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (όπως προϊόντα, εμπορικά σήματα, λογότυπα, σήματα υπηρεσιών, εικόνες, βίντεο, ήχο, φωτογραφίες, εικονογραφήσεις, κείμενο, μαρτυρίες και άλλα υλικά) προστατεύονται. PeopleCert® και PeopleCert all talents certified.® είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της PeopleCert. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με άλλα εμπορικά σήματα που βλέπετε στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, επισκεφθείτε τη σελίδα https://www.peoplecert.org/acknowledgements.

Δεν μπορείτε να πουλάτε, να αναπαράγετε, να διανέμετε, να τροποποιείτε, να εκθέτετε, να προετοιμάζετε παράγωγα έργα, να ανακαινίζετε, να χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε οποιαδήποτε Υλικά χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της PeopleCert. Η PeopleCert διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε νομικές ενέργειες σε περίπτωση παραβίασης αυτών των δικαιωμάτων και περιορισμών.

6. Υλικά που παρέχονται "ως είναι"

Τα Υλικά έχουν προετοιμαστεί για να παρέχουν πληροφορίες για την PeopleCert καθώς και για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Ενώ η PeopleCert έχει λάβει εύλογη μέριμνα για την προετοιμασία των Υλικών, οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και τα Υλικά παρέχονται "ως είναι" και χωρίς καμία εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη χρησιμότητα οποιασδήποτε πληροφορίας. Όλες οι εγγυήσεις, είτε νόμιμες είτε σιωπηρές (συμπεριλαμβανομένης της καταλληλότητας για το σκοπό, της ικανοποιητικής ποιότητας και της έγκαιρης παράδοσης) αποκλείονται ρητά στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

7. Πληρωμή με πιστωτική κάρτα, πολιτική ακύρωσης, αναδιάρθρωσης και επιστροφής χρημάτων

Η PeopleCert προσφέρει προϊόντα, εξετάσεις και υπηρεσίες για αγορά εξ αποστάσεως και ηλεκτρονικά. Οι πληρωμές με πιστωτικές κάρτες επεξεργάζονται με ασφάλεια από τους επιλεγμένους επεξεργαστές πληρωμών όπου δεν έχει πρόσβαση η PeopleCert. Μια χρέωση από το "www.peoplecert.org" θα εμφανιστεί στην δήλωση της πιστωτικής σας κάρτας για οποιαδήποτε αγορά.

Αν έχετε πραγματοποιήσει μια αγορά κατά λάθος ή έχετε αλλάξει γνώμη, έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την αγορά σας υποβάλλοντας γραπτή αίτηση ακύρωσης εντός 14 ημερών από την αρχική πληρωμή σας ως εξής:

i. Για εξετάσεις: Εάν δεν έχετε κάνει κράτηση για μια συγκεκριμένη ημερομηνία εξέτασης, η ακύρωση μπορεί να γίνει μέσα σε 14 ημέρες από την αρχική σας αγορά. Εάν έχετε κλείσει μια συγκεκριμένη ημερομηνία εξέτασης, η ακύρωση μπορεί να γίνει εντός 14 ημερών από την αρχική σας αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η ημερομηνία είναι τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την ημερομηνία εξέτασης.

ii.Για μέλη: Η ακύρωση μπορεί να γίνει εντός 14 ημερών από την αρχική σας αγορά, με την προϋπόθεση ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει την ιδιότητα μέλους σας.

Όλα τα αιτήματα για ακύρωση πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο customerservice@peoplecert.org. Σε περίπτωση κατάλληλου αιτήματος ακύρωσης, η PeopleCert θα σας επιστρέψει το ποσό που έχετε καταβάλει. Οι επιστροφές θα γίνονται πάντοτε με την ίδια πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείται για την αγορά.

Αν έχετε κάνει κράτηση μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας εξέτασης, αλλά θα θέλατε να ανανεώσετε την εξέταση σας, έχετε το δικαίωμα να το κάνετε μέσω του λογαριασμού PeopleCert. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να ισχύσει μια εύλογη επιπλέον χρέωση.

8. Σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων

Οι Υπηρεσίες Διαδικτύου ενδέχεται να παρέχουν συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους που διατηρούνται από τρίτους, μόνο για την εξυπηρέτησή σας. Η PeopleCert δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο σε οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο. Η PeopleCert δεν προσυπογράφει ή δεν εκπροσωπεί σχετικά με αυτούς, ούτε πληροφορίες, λογισμικό ή άλλα προϊόντα, υπηρεσίες ή υλικά που βρέθηκαν εκεί, ή οποιαδήποτε αποτελέσματα τυχόν προκύπτουν από τη χρήση τους. Εάν αποφασίσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιονδήποτε ιστότοπο τρίτου μέρους που συνδέεται με τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, το κάνετε με δική σας ευθύνη.

9. Αλλαγές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υπόκεινται σε αλλαγή και κατάργηση χωρίς προειδοποίηση. Η PeopleCert δεν θα ευθύνεται για τυχόν επιπλέον έξοδα, καθυστέρηση ή ευθύνη που μπορεί να προκύψει σε εσάς ή την εταιρεία τας ή τους πράκτορές σας ως αποτέλεσμα τέτοιων αλλαγών.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας και κάθε διαφορά σχετικά με τους Όρους και Προϋποθέσεις υπόκειται στη δικαιοδοσία των αγγλικών δικαστηρίων. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την PeopleCert για οποιεσδήποτε αξιώσεις ή ζημίες που προκύπτουν από την παραβίαση των Όρων.

11. Εξαιρέσεις και Περιορισμοί Ευθύνης

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, Η PEOPLECERT, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ή ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗΣ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ Η PEOPLECERT ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΕΑΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ. Καμία διάταξη αυτής της ρήτρας δεν αποκλείει την ευθύνη της PeopleCert για σωματικές βλάβες που οφείλονται σε αμέλεια ή απάτη.

12. Τροποποιήσεις στους Όρους και Προϋποθέσεις

Μπορούμε να αναθεωρήσουμε αυτούς τους Όρους για να αντικατοπτρίσουμε αλλαγές στα προϊόντα PeopleCert ή στον νόμο ή για άλλους λόγους και οι αναθεωρημένοι Όροι θα δημοσιευθούν σε αυτή τη σελίδα. Εάν προβούμε σε οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στους Όρους και είστε εγγεγραμμένος Χρήστης, θα σας ειδοποιήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν χρησιμοποιείτε τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μετά την κοινοποίηση των αλλαγών, θα θεωρηθεί ότι έχετε αποδεχθεί τους τροποποιημένους Όρους.

13. Διαχωρισμός

Εάν μια διάταξη των παρόντων Όρων είναι ή γίνεται παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα, την εγκυρότητα ή την εκτελεστότητα οποιασδήποτε άλλης διάταξης των Όρων.