Δέσμευση Ποιότητας

"Όλοι εμείς, οι άνθρωποι του Ομίλου PeopleCert - Διοίκηση και Εργαζόμενοι - δεσμευόμαστε να διατηρούμε την εταιρεία σε ηγετική θέση:

 • Διασφαλίζοντας την ακεραιότητα και την αξιοπιστία της διαδικασίας πιστοποίησης
 • Καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις της Διαπίστευσής μας (ISO 17024) και των προτύπων Ποιότητας (ISO 9001, ISO10002, ISO14001,ISO 23988, ISO 27001 και ISO 22301) με τα οποία έχουμε πιστοποιηθεί
 • Παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα
 • Ικανοποιώντας και ξεπερνώντας τις προσδοκίες των συνεργατών μας”

Η προσήλωσή μας στην Ποιότητα είναι στρατηγική επιλογή, ταυτίζεται με τους εταιρικούς μας στόχους και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής μας κουλτούρας.

Για όλους εμάς, στον Όμιλο PeopleCert, η Ποιότητα είναι κάτι που δεν αποτελεί ποσοτικό μέγεθος. Δεν είναι λόγια ή εικόνες. Είναι συμπεριφορά, τρόπος σκέψης και δράσης! Πολύ απλά: Ποιότητα είναι η πηγή έμπνευσης κάθε λειτουργίας και ενέργειας του Ομίλου μας.

 
Διαπίστευση ΕΣΥΔ

Είμαστε διαπιστευμένοι από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ως Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17024.

Το Ε.Σ.Υ.Δ, ο Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης (Οργανισμός εποπτευόμενος από το Υπουργείο Ανάπτυξης) είναι ο μοναδικός αρμόδιος φορέας για την διαπίστευση Εργαστηρίων και Φορέων Πιστοποίησης και Ελέγχου και είναι ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA).

Η διαπίστευσή μας από το ΕΣΥΔ μας εντάσσει στη διεθνή οικογένεια των φορέων πιστοποίησης προσώπων, επιβεβαιώνει την Αξιοπιστία και Αμεροληψία μας και ενισχύει το Κύρος, επισφραγίζοντας τη Διεθνή αποδοχή των Πιστοποιητικών μας.

 
Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ

Είμαστε Πιστοποιημένοι από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) ως Φορέας Χορήγησης Πιστοποιητικών Γνώσης Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.

Ο ΕΟΠΠΕΠ ως Οργανισμός, είναι εποπτευόμενος από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και είναι επιτελικός φορέας διοίκησης του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης. Αναπτύσσει και εφαρμόζει ολοκληρωμένο εθνικό σύστημα πιστοποίησης της μη-τυπικής εκπαίδευσης (αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων) και παρέχει την επιστημονική υποστήριξη των υπηρεσιών του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής στη χώρα μας.


 
Πρότυπα Ποιότητας

Η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει ο Όμιλος PeopleCert αφορά όλες τις δραστηριότητες και συναλλαγές της εταιρείας, σε όλα τα επίπεδα. Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται όλες οι Διαπιστεύσεις και τα Πιστοποιητικά Ποιότητας που έχει λάβει o Όμιλος και οι εταιρείες του για τη λειτουργία και τις υπηρεσίες τους.

Ο φορέας μας ακολουθεί από το 2003 ένα αυστηρό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για το σύνολο της δραστηριότητάς του με περισσότερες από 400 διαδικασίες και κανονιστικά έγγραφα που διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία του Ομίλου, των Εξεταστικών Κέντρων, των Υποψηφίων, των Εξωτερικών Συνεργατών.
Οι πιστοποιήσεις μας από τον κορυφαίο διεθνώς Φορέα Πιστοποίησης Lloyd's Register, επιβεβαιώνουν τη σημασία που αποδίδουμε στην ποιότητα, στις επιχειρηματικές μας πρακτικές, στις διαδικασίες και εν γένει στα προϊόντα και στις υπηρεσίες μας.
Οι Πιστοποιήσεις:

 • Πιστοποίηση των Διαδικασιών Λειτουργίας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001
 • Πιστοποίηση για τη Διαχείριση Παραπόνων και την Ικανοποίηση πελατών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10002
 • Πιστοποίηση για Περιβαλλοντική Διαχείριση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001
 • Πιστοποίηση για την Παροχή Εξετάσεων με την Χρήση Πληροφορικής σύμφωνα με το πρότυπο ISO 23988
 • Πιστοποίηση για την Ασφάλεια Πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001
 • Πιστοποίηση για την Επιχειρησιακή Συνέχεια σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22301
 
Συμβούλιο Πιστοποίησης

Κρίσιμη απαίτηση του προτύπου ISO 17024 αποτελεί η σύσταση και λειτουργία ενός ανεξάρτητου οργάνου για τη διασφάλιση της Αμεροληψίας και της Αξιοπιστίας της διαδικασίας Πιστοποίησης.

Στο Ανώτατο Συμβούλιο Πιστοποίησης εκπροσωπούνται οι Εργοδότες, οι Επαγγελματίες της Πληροφορικής, τα Στελέχη των Επιχειρήσεων και η Ακαδημαϊκή Κοινότητα μέσω των παρακάτω φορέων:

Όλα τα μέλη του Συμβουλίου Πιστοποίησης οφείλουν να χειρίζονται τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις διαδικασίες του Συμβουλίου Πιστοποίησης ως εμπιστευτικές και να έχουν υπογράψει τη σχετική Δήλωση Εμπιστευτικότητας με την PeopleCert Ελλάς.

Αρμοδιότητες Συμβουλίου Πιστοποίησης

Η ενότητα αυτή αναφέρεται συγκεκριμένα στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου Πιστοποίησης. Ενδεικτικά, αναφέρονται η επίβλεψη των διαδικασιών πιστοποίησης και η διασφάλιση της αξιοπιστίας και της λειτουργικότητας των διαδικασιών.

Αναλυτικά, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Ανώτατου Συμβουλίου Πιστοποίησης (ΑΣΠ) είναι τα εξής:

 • Επιβλέπει, ελέγχει και εγκρίνει όλες τις διαδικασίες πιστοποίησης που εφαρμόζονται μέσω της PeopleCert Ελλάς, διαφυλάσσοντας την ακεραιότητα του συστήματος.
 • Εγκρίνει όλα τα νέα ή υπό εξέταση σχήματα πιστοποίησης, προκειμένου να ενσωματωθούν στις υπηρεσίες που ήδη προσφέρει η PeopleCert Ελλάς.
 • Εγκρίνει το Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης της PeopleCert Ελλάς και τις Τεχνικές Επιτροπές που ορίζονται από την εταιρεία.
 • Εξασφαλίζει ότι δεν υφίσταται καμία σύγκρουση συμφερόντων στον χώρο της PeopleCert Ελλάς, καθώς αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την ακεραιότητα των πιστοποιητικών και την αμεροληψία των αποφάσεών του Συμβουλίου.
 • Ελέγχει τακτικά τα αρχεία με σκοπό να επιβεβαιώνει πως το σύστημα διαχείρισης πιστοποίησης λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν τεθεί.
 • Διασφαλίζει ότι οι μηχανισμοί εφέσεων και καταγγελιών είναι επαρκείς για την επίλυση οποιονδήποτε θεμάτων τυχόν ανακύψουν και αποφασίζει τελεσίδικα, κατόπιν εξέτασης, επί όλων των ενστάσεων κατά των αποφάσεων του Υπεύθυνου Πιστοποίησης.
 • Είναι αρμόδιο για την ακύρωση των Πιστοποιητικών που έχουν λάβει ήδη πιστοποιημένοι χρήστες, λόγω αντικανονικής χρήσης της Πιστοποίησής τους.
 • Πραγματοποιεί εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της PeopleCert Ελλάς για την αποδοτικότητα των συστημάτων διαχείρισης πιστοποίησης και την πολιτική της εταιρείας για τη λειτουργία της ως φορέα πιστοποίησης, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι οι υπάρχοντες κανονισμοί ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της αγοράς.
 • Συμβουλεύει την PeopleCert Ελλάς για την εισαγωγή νέων τύπων πιστοποιητικών και διαδικασιών, με σκοπό την ανάπτυξη και τη διαφοροποίησή τους από τους ανταγωνιστές.
 • Εφόσον παρίσταται ανάγκη, υποστηρίζει την ανώτερη διοίκηση σε θέματα συναλλαγών με νομικούς ή κυβερνητικούς οργανισμούς, με σκοπό την αναβάθμιση του κύρους των υπηρεσιών της PeopleCert Ελλάς και των διαδικασιών πιστοποίησης.
 • Είναι υπεύθυνο για την καταγραφή και επεξεργασία τυχόν επεξηγήσεων σχετικών με τα κριτήρια αξιολόγησης.