Αποκτήσω το ECDL

Η εξεταστική διαδικασία που ακολουθεί η PEOPLECERT Ελλάς διέπεται από συγκεκριμένες προδιαγραφές υψηλού επιπέδου που έχει θεσπίσει το Ίδρυμα ECDL. Επίσης, ειδικά για την Ελλάδα, η εξεταστική διαδικασία της PEOPLECERT Ελλάς έχει πιστοποιηθεί και κατά ISO 9001.

Όλες οι εξετάσεις για τα Πιστοποιητικά ECDL εποπτεύονται από ειδικό Σώμα Επιτηρητών, οι οποίοι διασφαλίζουν το αδιάβλητο του συστήματος εξετάσεων και την αξιοπιστία της διαδικασίας. Επίσης, τα μέλη του Σώματος Επιτηρητών είναι αρμόδια για να πιστοποιήσουν την ταυτοπροσωπία του εξεταζόμενου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Κάθε υποψήφιος που ενδιαφέρεται να αποκτήσει πιστοποίηση γνώσεων από την PEOPLECERT Ελλάς μπορεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις ECDL εφόσον θεωρεί ότι οι γνώσεις του καλύπτουν τις απαιτήσεις της επιδιωκόμενης Πιστοποίησης ECDL, όπως αυτές περιγράφονται στην Εξεταστέα Ύλη των Πιστοποιητικών ECDL. Η PEOPLECERT Ελλάς, ως Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, δεν εμπλέκεται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Κατά συνέπεια, το εκπαιδευτικό κέντρο στο οποίο θα απευθυνθεί ο κάθε υποψήφιος και η μεθοδολογία της εκπαίδευσης που θα ακολουθηθεί, είναι αποκλειστικά επιλογή του ίδιου του υποψηφίου.
Οι εξετάσεις για τα Πιστοποιητικά ECDL διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο στα Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα ECDL. Κάθε υποψήφιος είναι δυνατόν να ξεκινήσει τη διαδικασία απόκτησης οποιουδήποτε Πιστοποιητικού ECDL σε Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL της επιλογής του και να ολοκληρώσει σε κάποιο άλλο Κέντρο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εφόσον αυτό χρειαστεί.