Αναγνώριση στον Ιδιωτικό Τομέα

Σε αυτήν την ενότητα καταγράφονται μερικές από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που εμπιστεύονται τα Προγράμματα ECDL ως κριτήρια γνώσεων και ποιότητας για το ανθρώπινο δυναμικό τους, ενώ γίνεται αναφορά και σε σχετικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί για το ECDL στον διεθνή χώρο. Ενημερωθείτε ενδεικτικά στο κείμενο που ακολουθεί.

Ο Ιδιωτικός Τομέας αναγνωρίζει το ECDL!

Τα πλεονεκτήματα των Πιστοποιήσεων ECDL, όπως αυτά καταγράφονται από σχετικές έρευνες αλλά και από δηλώσεις των κατόχων ECDL, έχουν οδηγήσει μεγάλους οργανισμούς και πολυεθνικές εταιρείες στην υιοθέτηση του ECDL ως κύριο κριτήριο μέτρησης βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ για το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Μερικές από τις εταιρείες που έχουν υιοθετήσει το Πρόγραμμα ECDL είναι οι εξής:

3M

ALCATEL

ABB

BANK OF ENGLAND

COCA COLA

HARRODS

CAP GEMINI ΕRNEST YOUNG

BANQUE DE FRANCE

BARCLAYS

BMW

HSBC

MANPOWER

ERICSSON

CREDIT LYONNAIS

DUNLOP

IBM

EXXON

MULTIRAMA

OPEL

IKEA

NOKIA

RENAULT

PFIZER

PHILIPS ELECTRONICS

SIEMENS

SHARP

SHELL UK

VIRGIN MOBILE

BANK OF CYPRUS

UNILEVER

VOLKSWAGEN

VOLVO

ZURICH INSURANCE

Οι εταιρείες ξέρουν τι ψάχνουν!

Στην Ελλάδα, περισσότερες από 300 επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, μεταξύ των οποίων:

  • 4 μεγάλοι τραπεζικοί και 15 χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί
  • 40 εταιρείες παροχής υπηρεσιών
  •  27 εκπαιδευτικοί οργανισμοί
  • 5 φαρμακευτικές
  • 6 διαφημιστικές
  • 4 εταιρείες μόδας καθώς και
  • ναυτιλιακές, δικηγορικά γραφεία και άλλοι...

δημοσιεύουν περισσότερες από 1000 αγγελίες που ζητούν την ύπαρξη πιστοποιημένης γνώσης Η/Υ σύμφωνα με το πρότυπο ECDL.