Αναγνώριση και αποδοχή του ECDL στην Ελλάδα

Η κατοχή πιστοποιητικού βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ αποτελεί υποχρεωτικό προσόν για την πρόσληψη στο Δημόσιο Τομέα. Το ECDL αναγνωρίζεται επισήμως από το Ελληνικό Δημόσιο, τον ΕΟΠΠΕΠ και τον ΑΣΕΠ, και η Πιστοποίηση με ECDL αναγνωρίζεται ως απαραίτητο προσόν για συμμετοχή στους διαγωνισμούς πρόσληψης του Δημοσίου. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που εξηγούν την εντυπωσιακή συμμετοχή υποψηφίων στα προγράμματα απόκτησης του ECDL.

Το ECDL αναγνωρίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο και αναφέρεται ως «έγκυρο πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων Πληροφορικής» στις προκηρύξεις των Δημόσιων Οργανισμών και του ΑΣΕΠ. Επίσης, το Πρόγραμμα Πιστοποίησης ECDL είναι πλήρως εναρμονισμένο με τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο οποίο αναφέρεται ότι το ECDL λειτουργεί ως «πρότυπο σύστημα πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων χειρισμού Η/Υ».

Η ECDL Ελλάς, με την από 1-2-2006 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΕΕΚ, αποτελεί τον 1ο Πιστοποιημένο Φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών Πληροφορικής αναγνωρισμένων και από το Ελληνικό Δημόσιο. Όπως ορίζεται στις διατάξεις του Π.Δ. 44/2005, από 1/1/2006 στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για προσλήψεις σε θέσεις φορέων του δημοσίου γίνονται αποδεκτά μόνο πιστοποιητικά που εκδίδονται από φορείς πιστοποιημένους από τον ΟΕΕΚ.

Η πιστοποίηση της ECDL Ελλάς από τον ΟΕΕΚ υλοποιήθηκε σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Α/25081 (ΦΕΚ 1720/Β/2005) του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εμπερικλείει τη διεθνή πρακτική στο χώρο της πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και είναι εναρμονισμένη με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2003. Καθοριστικό παράγοντα στην ταχύτατη ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης της ECDL Ελλάς από τον ΟΕΕΚ αποτέλεσε το γεγονός ότι η ECDL Ελλάς συνιστά έναν φορέα πιστοποίησης προσώπων διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ), σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024:2003.

Το Νοέμβριο του 2012 η PEOPLECERT Ελλάς διαπιστεύθηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και πιστοποιήθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Παράλληλα, η αναγνώριση του ECDL από το Δημόσιο, καθώς και από πλήθος άλλων ιδιωτικών φορέων της χώρας, αποδεικνύεται και από τα ακόλουθα:

Το ECDL ήταν πρώτο στην επιλογή των ΚΕΚ στην Α’ φάση του Προγράμματος «Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ» του Υπουργείου Απασχόλησης (πρώην Εργασίας). Σε σύνολο 20.000 ανέργων και στρατεύσιμων, οι 12.350 - ποσοστό άνω του 62% - εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα πιστοποίησης κατά ECDL

 • Το ECDL μνημονεύεται ως έγκυρο πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων Πληροφορικής σε προκηρύξεις δημόσιων Οργανισμών (π.χ. Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου, Διοίκηση Ναυτικής Εκπαίδευσης, Οργανισμός Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης, κ.α.)
 • Υπάλληλοι των Υπουργείων Παιδείας, Άμυνας, Γεωργίας και Εμπορικής Ναυτιλίας έχουν ήδη ενταχθεί στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης ECDL
 • Η Διοίκηση Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ) παρέχει εκπαίδευση σύμφωνα με το πρότυπο ECDL, τόσο στο στρατιωτικό όσο και στο πολιτικό προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού. Επίσης, έχουν δημιουργηθεί σχολεία ECDL από τη ΔΝΕ αποκλειστικά για τους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού
 • Το ECDL αποτελεί τον μόνο φορέα που έχει πιστοποιήσει επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου (ΔΕΗ, Πανεπιστήμια, Εκπαιδευτικά Κέντρα Δήμων και Νομαρχιών) ως Εξεταστικά Κέντρα
 • Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πληροφορικής Δημοσίου (ΠΑΣΥΠΛ), στα πλαίσια της προσπάθειάς του για την εξάλειψη του «ψηφιακού αναλφαβητισμού» των δημοσίων υπαλλήλων, έχει πιστοποιηθεί και λειτουργεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL
 • Τέλος, έχουν υλοποιηθεί με επιτυχία πιλοτικά προγράμματα σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
 • Το ECDL μνημονεύεται ως έγκυρο πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων Πληροφορικής σε προκηρύξεις δημόσιων Οργανισμών (π.χ. Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου, Διοίκηση Ναυτικής Εκπαίδευσης, Οργανισμός Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης, κ.α.)
 • Υπάλληλοι των Υπουργείων Παιδείας, Άμυνας, Γεωργίας και Εμπορικής Ναυτιλίας έχουν ήδη ενταχθεί στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης ECDL
 • Η Διοίκηση Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ) παρέχει εκπαίδευση σύμφωνα με το πρότυπο ECDL, τόσο στο στρατιωτικό όσο και στο πολιτικό προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού. Επίσης, έχουν δημιουργηθεί σχολεία ECDL από τη ΔΝΕ αποκλειστικά για τους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού
 • Το ECDL αποτελεί τον μόνο φορέα που έχει πιστοποιήσει επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου (ΔΕΗ, Πανεπιστήμια, Εκπαιδευτικά Κέντρα Δήμων και Νομαρχιών) ως Εξεταστικά Κέντρα
 • Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πληροφορικής Δημοσίου (ΠΑΣΥΠΛ), στα πλαίσια της προσπάθειάς του για την εξάλειψη του «ψηφιακού αναλφαβητισμού» των δημοσίων υπαλλήλων, έχει πιστοποιηθεί και λειτουργεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL
 • Τέλος, έχουν υλοποιηθεί με επιτυχία πιλοτικά προγράμματα σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης