Διεθνής Αναγνώριση

Το ECDL αναγνωρίζεται διεθνώς ως το παγκοσμίως αποδεκτό πρότυπο μέτρησης και πιστοποίησης δεξιοτήτων στη χρήση υπολογιστών. Ανάμεσα στους φορείς που αναγνωρίζουν και αποδέχονται το ECDL είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη και η Unesco.

Το Πρότυπο ECDL έχει γίνει ευρέως αποδεκτό σε διεθνές επίπεδο από κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς, πολυεθνικές εταιρείες αλλά και από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Σε όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη, μεγάλοι οργανισμοί έχουν υιοθετήσει τα Προγράμματα της οικογένειας ECDL ως κριτήρια μέτρησης των δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ για το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω παραδείγματα αναγνώρισης του Προτύπου ECDL:

  • 500 Υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετείχαν σε πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης χρήσης Η/Υ κατά ECDL
  • Τα Ηνωμένα Έθνη (Πρόγραμμα Ανάπτυξης) έχουν εκπαιδεύσει και πιστοποιήσει κατά ECDL πάνω από 5.000 υπαλλήλους σε 131 χώρες
  • Το ECDL είναι πλήρως εναρμονισμένο με τους στόχους της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικότερα του προγράμματος «e-Europe 2002» και της Συνθήκης της Λισαβώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Η Ομάδα «Υψηλής Δράσης» του ESDIS (High Level Group on the Employment and Social Dimension of the Information Society) αποδέχθηκε τον Οκτώβριο του 2001 το ECDL "ως το πανευρωπαϊκό βασικό σχέδιο πιστοποίησης IT"
  • Η UNESCO όχι μόνο αναγνωρίζει το ECDL/ICDL αλλά λειτουργεί και ως αδειούχος του ICDL στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί συνεργασία με την UNESCO και στη Ρωσία.