Εξεταστική Διαδικασία

Πληροφορίες για την εξέταση
Ένας υποψήφιος, προκειμένου να αποκτήσει την πιστοποίηση ECDL IT Administrator, μπορεί είτε να συμμετέχει απευθείας στις εξετάσεις πιστοποίησης είτε να παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της CISCO IT Essentials στα Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα ECDL , το οποίο οδηγεί στην πιστοποίηση, και, στη συνέχεια, να αποδείξει -μέσα από μια συγκεκριμένη εξεταστική διαδικασία- ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητές του ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Προγράμματος.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση από τον υποψήφιο όλων των αξιολογήσεων (πέντε [5] θεωρητικές εξετάσεις και τέσσερις [4] πρακτικές εξετάσεις), ο υποψήφιος αποκτά την πιστοποίηση ECDL IT Administrator.

Εφόσον ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία μια ή περισσότερες ενότητες, βρίσκεται σε διαδικασία ‘’in progress’’ για την απόκτηση όλης της πιστοποίησης και έχει τη δυνατότητα αιτήματος για έκδοση Πιστοποιητικού ECDL IT Administrator In Progress, το οποίο θα περιλαμβάνει την ενότητα ή τις ενότητες που έχει ολοκληρώσει με επιτυχία. Με την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ενοτήτων του προγράμματος, ο υποψήφιος του προγράμματος δικαιούται να αιτηθεί την έκδοση του (συνολικού) πιστοποιητικού ECDL IT Administrator.

Προηγούμενη γνώση
Απαιτούνται γνώσεις Η/Υ σε βασικό επίπεδο