Χαρακτηριστικά του Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Προγράμματος ECDL EqualSkills. Ενδεικτικά αναφέρονται η Μονάδα Αξιολόγησης EqualSkills, το Εγχειρίδιο Εκμάθησης, Εργασιών και Αξιολόγησης καθώς και η συγκεκριμένη διαδικασία εξετάσεων που ακολουθείται. Μάθετε περισσότερα στο κείμενο που ακολουθεί.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Προγράμματος ECDL EqualSkills, καθώς και τα μέρη από τα οποία απαρτίζεται, είναι τα εξής:

  • Μονάδα Αξιολόγησης ECDL EqualSkills (ΜΑΕ): Σε κάθε υποψήφιο αντιστοιχεί μία ΜΑΕ, ενώ σε κάθε ΜΑΕ έχει δοθεί ένας μοναδικός αριθμός. Ως κάτοχοι μιας Μονάδας Αξιολόγησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό αυτόν για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης του ECDL EqualSkills.

  • Εγχειρίδιο Εκμάθησης, Εργασιών και Αξιολόγησης EqualSkills: Πρόκειται για εκπαιδευτικό βοήθημα στο οποίο βασίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και η αξιολόγηση για την απόκτηση του πιστοποιητικού EqualSkills. Το Εγχειρίδιο Εκμάθησης, Εργασιών και Αξιολόγησης EqualSkills περιέχει την απαραίτητη θεωρία καθώς και πρακτικές ασκήσεις για εξάσκηση και αφομοίωση των θεωρητικών γνώσεων. Ολοκληρώνοντας την ύλη, καλείστε να αποδείξετε τις γνώσεις σας μέσα από μία εργασία, αξιοποιώντας με αυτόν τον τρόπο όλες τις δεξιότητες που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια του Προγράμματος. Μετά το τέλος του Προγράμματος, μπορείτε να κρατήσετε το εγχειρίδιο, ως σημείο αναφοράς, σε περίπτωση που χρειαστεί να ανατρέξετε μελλοντικά σε αυτό.

  • Εκπαιδευτής: Ως μέρος του Προγράμματος EqualSkills θεωρείται και ο εκπαιδευτής, ο οποίος έχει την ευθύνη να σας καθοδηγεί μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, να ελέγχει την κατανόηση της θεωρίας, να λύνει τις απορίες που τυχόν έχετε και να αξιολογεί τις εργασίες σας. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ο εκπαιδευτής λειτουργεί περισσότερο ως βοηθός και καθοδηγητής (facilitator) στην ολοκλήρωση του Εγχειριδίου παρά ως «δάσκαλος» με την κλασική έννοια.

  • Εξετάσεις: Το Πρόγραμμα ECDL EqualSkills δεν περιλαμβάνει εξετάσεις. Πρόκειται για μια διαδικασία συνεχούς αξιολόγησης, μέσα από ασκήσεις και εργασίες που συμπληρώνονται στο εγχειρίδιο και σε ειδικό δικτυακό τόπο.

  • Πιστοποιητικό ECDL EqualSkills: Το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται μόνο εφόσον καλυφθεί η καθορισμένη ύλη, διεκπεραιωθούν οι ασκήσεις και ολοκληρώσετε την τελική εργασία σας. Το εγχειρίδιο υπογράφεται από τον εκπαιδευτή και εσείς αποκτάτε το πιστοποιητικό ECDL EqualSkills.