ECDL GISPro

Τι είναι η Πιστοποίηση GISPro;
Το GISPro είναι μια επαγγελματική πιστοποίηση για τις θεμελιώδεις αρχές και τις πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες που διέπουν τις τεχνικές της Γεωγραφικής Πληροφορίας και τη χρήση τους μέσω του εξειδικευμένου λογισμικού ArcGis. Με την πιστοποίηση GISPro εξασφαλίζεται το άρτιο θεωρητικό υπόβαθρο και η ικανότητα του κατόχου να ενσωματώσει, να αναλύσει και να παρουσιάσει γεωγραφικά συσχετισμένες πληροφορίες.
Σε ποιούς απευθύνεται;
Το πρόγραμμα GISPro απευθύνεται:
 • Σε φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, και να πιστοποιήσουν την ικανότητα τους στη διαχείριση και ανάλυση χωρικών δεδομένων, μέσω εξειδικευμένου λογισμικού ArcGIS.
 • Σε σχολές και εκπαιδευτικά κέντρα που επιθυμούν να παρέχουν στους σπουδαστές τους ένα πρόσθετο επαγγελματικό και τεχνικό τυπικό προσόν με επίσημη αναγνώριση, στοχεύοντας στη βελτίωση των συνθηκών επαγγελματικής αποκατάστασης.
 • Σε δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες που απαιτούν μια αντικειμενική πιστοποιήση των ικανοτήτων των εργαζομένων τους οι οποίοι ασχολούνται με τη διαχείριση των χωρικών δεδομένων μέσω των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.
 • Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες ασχολούνται με ένα εύρος τεχνικών εφαρμογών στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και προτίθενται να αξιολογήσουν τις ικανότητες των ατόμων που πρόκειται να απασχολήσουν στις εφαρμογές αυτές.
Σε ποιούς συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους απευθύνεται;
Με το GISPro προσφέρετε πιστοποίηση σε Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, Δασολόγους, Γεωλόγους, Μετεωρολόγους, Γεωπόνου, Περιβαλλοντολόγους, και Ερευνητές, καθώς επίσης και σε κάθε άλλους απόφοιτους Θετικών Επιστημών οι οποίοι εργάζονται ή θέλουν να εργαστούν σε έργα ή εταιρείες όπου απαιτείται χρήση προγραμμάτων GIS.
Σε ποιούς τομείς απαιτείται πιστοποίηση GISPro;
Ειδικά για ελεύθερους επιχειρηματίες και επιχειρήσεις, πολλές φορές απαιτείται να επιδεικνύεται η γνώση GIS, οπότε η κατοχή πιστοποιητικού προσφέρει συγκριτικά πλεονεκτήματα
Που χρησιμοποιούνται εφαρμογές GIS;
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών χρησιμοποιούνται στο Δημόσιο, στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, στον Ιδιωτικό και Ακαδημαϊκό χώρο και καλύπτουν αντικείμενα όπως:
 • Γεωργία
 • Κτηματολόγιο
 • Χωροταξία
 • Χαρτογραφία
 • Τοπογραφία
 • Δίκτυα (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, Φυσικό Αέριο)
 • Έρευνα Αγοράς
 • Ιατρική
 • Πολεοδομία
 • Μετεωρολογία
Ποιες είναι οι εξεταζόμενες Ενότητες;
Η πιστοποίηση GISPro αποτελείται από τρείς (3) ενότητες:
 • Ενότητα 1: Χαρτογραφία
 • Ενότητα 2: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)
 • Ενότητα 3: Χρήση Λογισμικού (ArcGIS)
Τι είναι το GISPro in Progress;
Ο υποψήφιος έχει την επιλογή να εξεταστεί στην κάθε ενότητα ξεχωριστά. Στην περίπτωση που εξεταστεί επιτυχώς μόνο σε ένα μέρος της πιστοποίησης, βρίσκεται σε "in Progress" διαδικασία και έχει την δυνατότητα αιτήματος για έκδοση πιστοποιητικού GISPro in Progress, το οποίο αναφέρει την ενότητα ή τις ενότητες που έχει ολοκληρώσει με επιτυχία.
Τι θα γνωρίζει ο κάτοχος Πιστοποιητικού;
Ο κάτοχος πιστοποιητικού GISPro είναι αποδεδειγμένα σε θέση να:
 • Επεξεργαστεί και να παρουσιάσει επιτυχώς χωρικά δεδομένα.
 • Αναλύσει και να διαχειριστεί αποτελεσματικά γεωγραφικές πληροφορίες.
 • Χρησιμοποιεί παραγωγικά τις δυνατότητες λογισμικού ArcGIS για την διεκπεραίωση εξειδικευμένων εργασιών.
Σαν Εξεταστικό Κέντρο θα πρέπει να υπογράψω πρόσθετη σύμβαση με την ECDL για να έχω τη δυνατότητα να προσφέρω αυτή την πιστοποίηση;
Το εξεταστικό κέντρο θα πρέπει να έχει σύμβαση PEOPLECERT και να συνοδεύεται από την Άδεια Διενέργειας Εξετάσεων Technical.
Οι εξετάσεις θα είναι σε περιβάλλον ATES ή MTES;
Οι δύο πρώτες ενότητες είναι θεωρητικές και μπορούν να εξεταστούν τόσο σε MTES όσο και σε ATES. Η τρίτη ενότητα που θα είναι πρακτική θα εξετάζεται σε MTES σε πρώτη φάση, πάνω σε συγκεκριμένο λογισμικό (ArcGIS Desktop 9.3).
Ποια εταιρεία παράγει το λογισμικό ArcGIS;
Το ArcGIS Desktop παράγεται από την εταιρεία ESRI, η οποία στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται από την Marathon Data Systems.
 
Το λογισμικό ArcGIS είναι το πλέον διαδεδομένο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών με εκατοντάδες χιλιάδες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και αποτελεί ένα δυναμικό και εύχρηστο εργαλείο παραγωγής και διαχείρισης γεωγραφικών δεδομένων. Η σουίτα ArcGIS Desktop περιλαμβάνει τα προγράμματα ArcMapo, ArcCatalog και ArcToolbox.
 
Το ArcGIS Desktop έχει εφαρμογή σε εκατοντάδες τομείς, εκ των οποίων ενδεικτικά αναφέρουμε: Κτηματολόγιο, Αγροτικός και Αστικός Σχεδιασμός, Γεωργία, Αγροτοοικονομία, Διαχείριση Δασών, Υδρογεωλογία και ύδρευση, Διαχείριση περιβάλλοντος, Μεταφορές - Συγκοινωνίες, Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια, Τηλεϊατρική και Επιδημιολογία, Αρχαιολογική Έρευνα, Τηλεπικοινωνίες και Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας, Υπηρεσίες Διανομής Προϊόντων, Τουρισμός - Αναψυχή, Διαφήμιση, Ψυχαγωγία και άλλα.
Υπάρχουν διαγωνισμοί του Δημοσίου που απαιτούν αυτή την πιστοποίηση;
Υπάρχουν διαγωνισμοί που ζητούν απόδειξη γνώσης GIS, καθώς και έργα για εταιρείες και επαγγελματίες που απαιτούν το ίδιο. Η πιστοποίηση λοιπόν βοηθάει και τον εργαζόμενο αλλά και τον εργοδότη ή τον ελεύθερο επαγγελματία.
Πόσες ώρες εκπαίδευση απαιτούνται για κάθε ενότητα;
Η εκπαίδευση που απαιτείται είναι 10 ώρες για την πρώτη ενότητα - Χαρτογραφία, 15 ώρες για την δεύτερη ενότητα - Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) και 45 ώρες για την τρίτη ενότητα - Χρήση Λογισμικού (ArcGIS).