Επιχορηγούμενο έργο για την Πιστοποιημένη Εκπαίδευση των Φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης


Το "e-κπαιδευτείτε" είναι ένα επιχορηγούμενο έργο για την πιστοποιημένη εκπαίδευση φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο υλοποιείται από το Ελληνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και έχει ξεκινήσει από την 1η Ιουνίου 2008.

Η επιχορήγηση αφορά:

  1. Σε όλους τους φοιτητές που εισήχθησαν με τις Πανελλήνιες Εξετάσεις των ετών 2005, 2006 και 2007 σε τμήματα ή σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας, καθώς και στους φοιτητές του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).
  2. Στους φοιτητές που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως ποσοστό 3% των εισακτέων σε κάθε τμήμα ή σχολή κατά τα έτη 2005, 2006 και 2007.

Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 90% της συνολικής δαπάνης για εκπαίδευση, εξέταση και πιστοποίηση, με μέγιστο ποσό ανά δικαιούχο φοιτητή, για την 1η περίπτωση, τα € 600 και ειδικότερα για την 2η περίπτωση τα € 1.200.

Οι δικαιούχοι φοιτητές παραλαμβάνουν ενημερωτικές επιστολές από το ΕΔΕΤ, οι οποίες περιέχουν πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ιστοσελίδα προεπιλογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων και φυσικά συνοδεύονται από τον προσωπικό 16-ψήφιο κωδικό πρόσβασης.

Οι δικαιούχοι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν κατ’ αρχήν από την ειδική ιστοσελίδα, που έχει δημιουργηθεί από το ΕΔΕΤ. Από την ιστοσελίδα μπορούν να επιλέξουν κατ’ αρχήν τον εκπαιδευτικό φορέα της προτίμησής του. Στη συνέχεια, προσκομίζουν τον προσωπικό 16-ψήφιο κωδικό πρόσβασης, στον επιλεγμένο εκπαιδευτικό φορέα προκειμένου να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πακέτο.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, ο εκπαιδευτικός φορέας – χρησιμοποιώντας το δικό του Master Account – καταχωρίζει τον προσωπικό 16-ψήφιο κωδικό πρόσβασης του δικαιούχου φοιτητή και ελέγχει τα στοιχεία του, τα οποία εμφανίζονται αυτόματα στη εφαρμογή. Τέλος, εισάγει το εκπαιδευτικό πακέτο που επέλεξε ο δικαιούχος, εισάγει τυχόν σχόλια και ολοκληρώνει τη διαδικασία, εκτυπώνοντας τη φόρμα "Δήλωση Συμμετοχής" την οποία θα υπογράψει ο φοιτητής. Οι δικαιούχοι φοιτητές εκτός από την υπογεγραμμένη "Δήλωση Συμμετοχής"
καταθέτουν: φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας και φωτοαντίγραφο Φοιτητικής Ταυτότητας, Φοιτητικού δελτίου ή βεβαίωση σπουδών από τη γραμματεία της οικείας σχολής.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης, είναι διάρκειας τουλάχιστον 40 ωρών και πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις παρακάτω πέντε κατηγορίες:

  • βασικό πακέτο εφαρμογών γραφείου (βλ. ECDL Progress/Core/Expert)
  • σχεδίαση ιστοτόπων (βλ. ECDL WebStarter)
  • διαχείριση δικτύων (βλ. ECDL IT Administrator)
  • επεξεργασία εικόνας ή/και βίντεο (βλ. ECDL ImageMaker)
  • προγραμματιστικά εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκταμίευση της επιχορήγησης είναι η επιτυχής πιστοποίηση του δικαιούχου και η έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού.

Αποδεκτά στο πρόγραμμα θα γίνονται τα Εκπαιδευτικά Πακέτα που οδηγούν σε πιστοποιητικά Βασικών Δεξιοτήτων αναγνωρισμένα από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή σε πιστοποιητικά Προχωρημένου Επιπέδου και εξειδικευμένων γνώσεων που χορηγούνται είτε από τους πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. Φορείς Χορήγησης Πιστοποιητικών Πληροφορικής, είτε από διεθνείς Φορείς Πιστοποίησης, είτε από διεθνείς κατασκευαστές λογισμικού.

Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει από την 1η Ιουνίου και θα πρέπει μέχρι την 15η Νοεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί, τόσο η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων όσο και η διαδικασία πιστοποίησης. Ο δικαιούχος φοιτητής οφείλει να καταβάλλει στον εκπαιδευτικό φορέα το υπόλοιπο του κόστους του εκπαιδευτικού πακέτου που επέλεξε. Με δεδομένο ότι το μέγιστο ποσό επιχορήγησης είναι τα € 600 και ότι το ποσοστό της επιχορήγησης είναι το 90% του συνόλου, ένας δικαιούχος που επέλεξε εκπαιδευτικό πακέτο αξίας € 1.000 θα καταβάλλει € 400, ενώ ένας άλλος δικαιούχος που επέλεξε εκπαιδευτικό πακέτο € 550 θα καταβάλλει το 10% της αξίας, δηλαδή € 55.

Η ECDL Ελλάς και οι 1.250 συνεργάτες της σε όλη την Ελλάδα συμμετέχουν ενεργά στο έργο και έχουν ετοιμάσει πληθώρα έτοιμων λύσεων για τους δικαιούχους φοιτητές, που καλύπτουν ολοκληρωμένα κάθε απαίτηση.

Για την καλύτερη ενημέρωση σας, παραθέτουμε την Εξεταστέα Ύλη των προγραμμάτων πιστοποίησης που εντάσσονται στα αντικείμενα του συγκεκριμένου έργου και την αντιστοιχία τους με τα Πακέτα του Προγράμματος "e-κπαιδευτείτε":

Πρόγραμμα ECDL Αντίστοιχο Πακέτο Προγράμματος
ECDL Core Base Pack - Progress 3
Base Pack - Progress 4
Base Pack II - Progress 4
ECDL Expert Proficiency I
Proficiency II
Proficiency III
Proficiency IV
ECDL CAD  Design Pack
ECDL ImageMaker Web+Image Pack
ECDL WebStarter Web+Image Pack
ECDL IT Administrator IT Admin Pack I&II
IT Admin Pack III