Διαπίστευση PEOPLECERT Hellas από ΕΣΥΔ & Πιστοποίηση από ΕΟΠΠΕΠ

 

Με μεγάλη μας χαρά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαπίστευση της PEOPLECERT Hellas από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) καθώς και η πιστοποίησή της από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της υπ’αριθμ. Α/25081 (ΦΕΚ 1720Β/2005) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Η PEOPLECERT Hellas έχει πλέον την ευθύνη διαχείρισης του προγράμματος ECDL, καθώς και των πιστοποιητικών City & Guilds και του αναγνωρισμένου από την TEGoVA Σχήματος Πιστοποίησης Εκτιμητών Ακίνητης Περιουσίας (PEOPLECERT Professional Valuers Certification Scheme).

Ειδικότερα για τα προγράμματα ECDL, η PEOPLECERT Hellas έχει τη συνολική ευθύνη των  πιστοποιητικών ECDL που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα, από την αρχή της λειτουργίας του προγράμματος. Συνεπώς, η λειτουργία του προγράμματος, συνεχίζεται χωρίς καμία μεταβολή στις διαδικασίες πιστοποίησης και στην αναγνώριση των πιστοποιητικών ECDL από το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι παραπάνω εξελίξεις μας δίνουν τη δυνατότητα, να προσφέρουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο, ολοκληρωμένες υπηρεσίες πιστοποίησης που ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις που δημιουργούνται στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης.