Το Ίδρυμα ECDL και η ECDL Ελλάς υποστηρίζουν και προωθούν την Ευρωπαϊκή Στρατηγική i2010

Το Ίδρυμα ECDL και η ECDL Ελλάς υποστηρίζουν και προωθούν την Ευρωπαϊκή Στρατηγική i2010, σηματοδοτώντας τη σημασία της για το μέλλον της Ψηφιακής Ευρώπης και της Ψηφιακής Ελλάδας.

Στο ίδιο πλαίσιο η ECDL Ελλάς ταυτίζεται πλήρως με το Όραμα της Ψηφιακής Στρατηγικής «να καταστούν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών καθημερινό αγαθό για όλους».

Η Ευρώπη χρειάζεται να δουλέψει πιο σκληρά για να γεφυρώσει το ψηφιακό χάσμα! Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει πρόσφατος απολογισμός που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το 40% των Ευρωπαίων δεν χρησιμοποιούν καθόλου το Διαδίκτυο και ότι το ψηφιακό χάσμα που παρατηρείται σε ορισμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης απειλεί την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας της Πληροφορίας και την ανάπτυξη και απασχόληση για όλους.

Η πρωτοβουλία i2010, που λανσαρίστηκε το 2005, αποτελεί στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνενώνει τις διαφορετικές πρωτοβουλίες που εφαρμόζονται για τους σκοπούς της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Ο ψηφιακός αλφαβητισμός αποτελεί ένα από τους καίριους παράγοντες της Στρατηγικής i2010 που θα προσελκύσει τους Ευρωπαίους για να συμμετέχουν ενεργά στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

Με πάνω από 8 εκατομμύρια συμμετέχοντες στα Προγράμματα ECDL σε όλο τον κόσμο, το παγκόσμιο δίκτυο ECDL προσεγγίζει εκατοντάδες χιλιάδες Ευρωπαίους και τους επισημαίνει το όφελος που απορρέει από τους στόχους του i2010, και ειδικά τη σημασία που έχει ο ψηφιακός αλφαβητισμός στην καθημερινή τους ζωή. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσιάζει η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις χώρες – μέλη της Ε.Ε. με βάση τα δεδομένα που παρουσιάζουν οι Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες και η Eurostat, η Ελλάδα μέσα από την Στρατηγική Ψηφιακής Σύγκλισης (2006-2013) οδηγήθηκε σε μία σταθερή βελτίωση των δεικτών ψηφιακής ανάπτυξης.

Παρ’ όλα αυτά η Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα βρίσκεται πίσω σε σχέση με την γενική ανάπτυξη στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ευρυζωνικότητα, η οποία αν και παρουσίασε σημαντική βελτίωση με ποσοστό διείσδυσης 9,1% (από 4,4% το 2006), κατατάσσει την Ελλάδα στην 24η θέση (στην Ε.Ε. των 27 χωρών – μελών) και πιο χαμηλά από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο (20%). Ο ίδιος απολογισμός αποκαλύπτει ότι ενώ έχει γίνει σημαντική πρόοδος στις βασικές τεχνολογικές κρατικές υποδομές για την on line εξυπηρέτηση τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων (68%), μειώνοντας το χάσμα με την Ε.Ε., εντούτοις ο αριθμός των πολιτών που χρησιμοποιούν την τεχνολογία στις συναλλαγές τους με δημόσιους φορείς παραμένει χαμηλός. Σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις όπου, αν και δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για το 2007, τα στοιχεία από τα τελευταία 3 χρόνια είναι σταθερά πάνω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κατ’ αναλογία, αν και δεν είναι διαθέσιμα ακριβή στοιχεία για την επίδραση των Νέων Τεχνολογιών στην Ελληνική οικονομία, εμφανίζεται σαφής ανάπτυξη του επιπέδου χρήσης των Νέων Τεχνολογιών από τον πληθυσμό και το εργατικό δυναμικό, ωστόσο και αυτοί οι δείκτες είναι κάτω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Το Ίδρυμα ECDL και η ECDL Ελλάς διατηρούν την πεποίθηση ότι οι κυβερνήσεις και η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν την ευθύνη να προσφέρουν στους πολίτες πρόσβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας παρέχοντας εκπαίδευση και πιστοποίηση σε όλους και ειδικά σε ομάδες που παραμένουν στα όρια της κοινωνίας. Το πρόγραμμα ECDL που είναι διεθνώς αποδεκτό ως το αναγνωρισμένο πρότυπο στον ψηφιακό αλφαβητισμό προσφέρει τις δεξιότητες που χρειάζονται οι σύγχρονοι πολίτες για να έρθουν πιο κοντά στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

Στην Ελλάδα 430.000 άνθρωποι, περίπου το 4,5% του πληθυσμού, έχουν εκπαιδευτεί και πιστοποιήσει τις γνώσεις τους σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ECDL. Παράλληλα, η ECDL Ελλάς, μέσα από ένα ευρύ κοινωνικό έργο, υποστηρίζει το Όραμα του Ιδρύματος ECDL για την Ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στην Κοινωνία της Γνώσης και υποστηρίζει ένθερμα τις δράσεις του i2010.