Περιγραφή Τμημάτων

Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης
Portal Projects
Είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση έργων ανάπτυξης συστημάτων Portals και για τη συντήρηση τους, για τα οποία εκτελεί εργασίες συλλογής απαιτήσεων, καταγραφής λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών καθώς και ανάπτυξης λογισμικού, δοκιμών, εγκατάστασης/διανομής, συντήρησης και υποστήριξης. Οι βασικοί στόχοι του τμήματος είναι η παροχή συστημάτων Portals υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών που συμμορφώνονται με τις διαδικασίες του Ομίλου, η αξιοποίηση των βέλτιστων τεχνολογιών λογισμικού και η τεκμηρίωση του αναπτυχθέντος λογισμικού. Τα πληροφοριακά συστήματα που αναπτύσσει το Τμήμα έχουν ως στόχο τη συνολική διαχείριση των προγραμμάτων πιστοποίησης του Ομίλου. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι: το διαχειριστικό σύστημα ELiSS, το διαχειριστικό σύστημα PASSPORT, το διαχειριστικό σύστημα e-learning και τα websites, καθώς και οι γεφυρώσεις των συστημάτων αυτών με λοιπά εσωτερικά και εξωτερικά πληροφοριακά συστήματα του Ομίλου ή των συνεργατών.

ATES Projects
Είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση έργων ανάπτυξης αυτοματοποιημένων εξεταστικών συστημάτων (ATES) και για τη συντήρηση τους, για τα οποία εκτελεί εργασίες συλλογής απαιτήσεων, καταγραφής λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών καθώς και ανάπτυξης λογισμικού, δοκιμών, εγκατάστασης/διανομής, συντήρησης και υποστήριξης. Οι βασικοί στόχοι του τμήματος είναι η παροχή ATES υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών που συμμορφώνονται με τις διαδικασίες του Ομίλου, η αξιοποίηση των βέλτιστων τεχνολογιών λογισμικού και η τεκμηρίωση του αναπτυχθέντος λογισμικού. Τα πληροφοριακά αυτά συστήματα που αναπτύσσει το Τμήμα έχουν ως στόχο τη εξέταση των υποψηφίων σύμφωνα με τα σχήματα πιστοποίησης του Ομίλου. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι: ο Exam Manager (για τη διαχείριση των εξετάσεων σε επίπεδο εξεταστικού κέντρου), το QMS (για τη διαχείριση των ερωτήσεων), το CMS (για τη διαχείριση εξεταστικού περιεχομένου), το DMS (για τη διαχείριση θεμάτων από subject experts), το inATES (για αυτοματοποιημένες εξετάσεις ΙΤ), το PASSPORT ATES (για αυτοματοποιημένες εξετάσεις ξένων γλωσσών), το PASSPORT webATES (για αυτοματοποιημένες εξετάσεις ITIL, SIX SIGMA, κλπ μέσω διαδικτύου) καθώς και οι γεφυρώσεις των συστημάτων αυτών με λοιπά εσωτερικά και εξωτερικά πληροφοριακά συστήματα του Ομίλου ή των συνεργατών.

Content Development
Είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη και προσαρμογή της εξεταστέας ύλης και του εξεταστικού περιεχομένου για τα προγράμματα πιστοποίησης του Ομίλου, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα στελέχη του τμήματος ασχολούνται με τη δημιουργία και την τοπική προσαρμογή (localization), τον προγραμματισμό και τον έλεγχο του εξεταστικού περιεχομένου για τα αυτοματοποιημένα ή μη εξεταστικά συστήματα (ATES ή MTES) του Ομίλου και γενικά με τη δημιουργία οποιασδήποτε μορφής υλικού για την υποστήριξη των προγραμμάτων πιστοποίησης του Ομίλου. Ακόμα, είναι υπεύθυνο για την τήρηση των προδιαγραφών του εξεταστικού περιεχομένου και την παροχή εγκρίσεων για εκπαιδευτικό υλικό που αφορά στα προγράμματα πιστοποίησης.

Software Quality Assurance
Είναι υπεύθυνο για τη συνεργασία με τα λοιπά τμήματα του R&D για την επικύρωση και διασφάλιση της ποιότητας όλων των εφαρμογών που αναπτύσσει ο Όμιλος σύμφωνα με τι εκάστοτε προδιαγραφές. Βασικοί στόχοι του τμήματος είναι ο έλεγχος του λογισμικού βάσει use cases, η καταγραφή των ευρημάτων στα συστήματα παρακολούθησης λαθών και τήρηση τα εγχειριδίων λειτουργίας όλων των εφαρμογών. Επίσης, είναι υπεύθυνο για την άριστη λειτουργία του test lab είτε ως εξεταστικό κέντρο είτε ως εργαστήριο ελέγχου. Η συμμετοχή του τμήματος στα έργα του τμήματος είναι καθοριστική για τη συμμόρφωση των παραδοτέων με τα προδιαγεγραμμένα.

Information Communication Technology (ICT)
Ελέγχει την κατάσταση των επικοινωνιών, δικτύων και πληροφοριακών συστημάτων του Ομίλου, των Data Centers (in-house και hosted) και Recovery Centers και διασφαλίζει την βέλτιστη και αδιάλειπτη λειτουργία τους. Τα στελέχη του τμήματος παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες και συμβουλές σε όλες τις εταιρείες και τα τμήματα του ομίλου καθώς και υποστήριξη στους χρήστες και αναλαμβάνουν την επισκευή και αποκατάσταση τυχόν βλαβών, ενώ συνδράμουν στη συνένωση διαφορετικών ηλεκτρονικών συστημάτων με κεντρικές βάσεις δεδομένων. Τέλος, παρακολουθούν τις εξελίξεις και εισηγούνται ανάλογα για την εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών.

Business Intelligence
Συλλέγει και αναλύει δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά των καταναλωτών, τις αλλαγές τάσεων της αγοράς, τα μερίδια αγοράς, την ανταγωνιστική θέση της εταιρείας. Δημιουργεί στατιστικά μοντέλα πρόβλεψης συμπεριφορών και προτείνει συστήματα και μεθόδους για τη βελτίωση των αναλύσεων. Παρακολουθεί και αναλύει όλους τους δείκτες της επιχειρηματικής αποδοτικότητας και παράγει αναφορές στους εμπλεκόμενους στη λήψη αποφάσεων. Τέλος, εξασφαλίζει τη διασύνδεση όλων των συστημάτων της εταιρείας (CRM, HRM, ERP, Altitude, AVAYA, κλπ) με ιδιαίτερη έμφαση στο CRM το οποίο και διαχειρίζεται για όλες τις εταιρείες του Ομίλου.

Τμήμα Πωλήσεων
Συντηρεί, υποστηρίζει και αναπτύσσει το δίκτυο πωλήσεων με στόχο την αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας μέσα από την ικανοποίηση των συνεργατών της. Το τμήμα προωθεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στους συνεργάτες του ομίλου και στις τοπικές κοινωνίες, ενώ παράλληλα προωθεί το όνομα και το κύρος του. Φροντίζει για τη δημιουργία και τη διατήρηση καλών σχέσεων με τους συνεργάτες και τους λοιπούς δημόσιους φορείς. Τα μέλη του τμήματος σχεδιάζουν και υλοποιούν προγράμματα προώθησης των πωλήσεων, παρακολουθούν την απόδοση και την αποτελεσματικότητα των συνεργατών και έχουν σαφή και ξεκάθαρη άποψη για τη δραστηριότητα στην κάθε περιφέρεια και στις τοπικές αγορές.

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
Το τμήμα Customer Support της PeopleCert είναι το βασικό κανάλι επικοινωνίας των πελατών με τον όμιλο. Το τμήμα έχει αναλάβει νευραλγικούς ρόλους για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας. Μία από τις βασικές αρμοδιότητες του τμήματος είναι η βέλτιστη διαχείριση αιτημάτων πελατών με την παροχή τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής υποστήριξης, που στόχο έχουν την ομαλή διεξαγωγή εξετάσεων και παροχή πληροφοριών, στα προϊόντα του ομίλου τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα η ομάδα του Customer Support διαχειρίζεται την ομαλή διεξαγωγή των web proctored εξετάσεων και διενεργεί εξερχόμενες κλήσεις με εκπαιδευτικό ή ενημερωτικό σκοπό ή για την προώθηση των πωλήσεων.

Τμήμα Διενέργειας Εξετάσεων
Μεριμνά για την έγκριση των εξετάσεων ECDL και City & Guilds, τη σωστή προετοιμασία και διενέργεια αυτών. Είναι υπεύθυνο για την έγκαιρη και έγκυρη ανάθεση των επιτηρήσεων, των προφορικών εξετάσεων και των διορθώσεων. Επίσης μεριμνά για την έγκριση παραγγελιών πιστοποιητικών και λοιπών προϊόντων του ομίλου και διαχειρίζεται την εκτύπωση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων καθώς και την επιτήρηση των πιστοποιητικών. Εισηγείται τα σχετικά με τις εξετάσεις και τις διαδικασίες εξετάσεων εγχειρίδια. Τέλος υποστηρίζει την ορθή και ασφαλή διενέργεια εξετάσεων με το manual σύστημα, σύμφωνα με το εγχειρίδιο λειτουργίας Εξεταστικού Κέντρου, τη διαδικασία αξιολόγησης μέσω των διορθωτών και τη διαδικασία έκδοσης αποτελεσμάτων,  σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης του ομίλου. Παράλληλα, εισηγείται τις σχετικές με το manual σύστημα εξετάσεων διαδικασίες.

Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας και Επιχειρηματικής Αριστείας
Είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του εταιρικού προγράμματος διαχείρισης ποιότητας βάσει κριτηρίων ISO, καθώς και για τη διεξαγωγή εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων. Σχεδιάζει τις εταιρικές διαδικασίες με στόχο τη διατήρηση της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της ασφάλειας και επιμελείται την εφαρμογή τους μέσω εσωτερικών ελέγχων και ελέγχων του δικτύου συνεργατών. Προγραμματίζει, ενεργοποιεί και  παρακολουθεί την έκδοση, ανανέωση ή λύση συμβάσεων και ελέγχει τις περιπτώσεις καταγγελιών μέσω επιθεωρήσεων.

Τμήμα Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας
Είναι υπεύθυνο για την ακαδημαϊκή υποστήριξη των πιστοποιήσεων γνώσης της Αγγλικής γλώσσας City & Guilds καθώς και για την έρευνα και ανάπτυξη νέων εξετάσεων γλωσσομάθειας σε άλλες Ευρωπαϊκές γλώσσες (Ιταλικά, Γερμανικά, Γαλλικά) και νέων μεθόδων αξιολόγησης της γλωσσομάθειας με τη χρήση της τεχνολογίας. Το Τμήμα μεριμνά για την ανάπτυξη υποστηρικτικού  εκπαιδευτικού υλικού, για την παραγωγή εξεταστικού υλικού, για την διενέργεια σεμιναρίων για καθηγητές και για την επιλογή και αξιολόγηση κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού υποστήριξης των εξετάσεων (item writers, examiners, markers), ενώ διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την ποιότητα της αξιολόγησης από πλευράς ακαδημαϊκού περιεχομένου.

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
Παρέχει τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου και συµβάλλει στον αποτελεσµατικότερο προγραµµατισµό και συντονισµό των δραστηριοτήτων τους. Μεριμνά για την ευπρέπεια των χώρων των γραφείων και του χώρου εστίασης και φροντίζει για τη σωστή λειτουργία των αποθηκών και την παρακολούθηση των αποθεμάτων όλων των υλικών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ομίλου.

Τμήμα Λογιστηρίου & Ανθρώπινου Δυναμικού
Λογιστήριο
Εκτελεί όλες τις εργασίες οικονομικών του Ομίλου, σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό σύστημα και τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. Διασφαλίζει την ακρίβεια των λογιστικών εγγραφών, προετοιμάζει και ελέγχει τις καταστάσεις πληρωμών του Ομίλου και εκτελεί τις πληρωμές των προμηθευτών και της μισθοδοσίας. Τέλος, συντάσσει μηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, ισολογισμούς και αποτελέσματα χρήσης.

Ανθρώπινο Δυναμικό
Διασφαλίζει την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, με σκοπό την εφαρμογή των πολιτικών και διαδικασιών, όπως επίσης και τη διατήρηση των προτύπων του Ομίλου σχετικά με τη διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Είναι υπεύθυνο για τη στελέχωση του οργανισμού, την εκπαίδευση, την ανάπτυξη και αξιολόγηση των στελεχών καθώς και την εφαρμογή της πολιτικής παροχών του Ομίλου.

Τμήμα Marketing & Επικοινωνίας
Marketing
Σχεδιάζει τη στρατηγική Marketing και τις τακτικές ενέργειες σύμφωνα με την επιχειρηματική στρατηγική, με στόχο την επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών εταιρικών στόχων. Αναπτύσσει και υλοποιεί προγράμματα δημιουργίας ή ενίσχυσης της ζήτησης και σχεδιάζει τις ενέργειες προώθησης με γνώμονα τη συνεχή αναβάθμιση της εταιρικής εικόνας και τη βελτίωσης της αναγνωρισιμότητας του ονόματος της εταιρείας και των υπηρεσιών/προϊόντων της. Χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα εργαλεία Marketing που επηρεάζουν την εταιρική εικόνα, τη αναγνωρισιμότητα, την ικανοποίηση των πελατών και την καταναλωτική ζήτηση, όπως διαφήμιση, direct mail, σεμινάρια, εκπαίδευση, εκδηλώσεις, δημιουργία υλικού πωλήσεων και περιεχόμενο Internet/intranet.

Επικοινωνία
Χαράζει τη στρατηγική και υλοποιεί το πλάνο ενεργειών που αφορά στην Εταιρική Επικοινωνία και στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Όλες οι ενέργειες σχετίζονται με την Εταιρική Εικόνα που είναι επιθυμητή για τα διαφορετικά κοινά που ενδιαφέρουν τον όμιλο και τα οποία επηρεάζουν με διάφορους τρόπους τη λειτουργία του. Σε αυτή την κατεύθυνση, δημιουργεί τα σχετικά εργαλεία ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία και να διοχετευθεί η πραγματική εικόνα του ομίλου. Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσει και καλλιεργεί σχέσεις με Μ.Μ.Ε. και προωθεί τη δημοσιότητα, οργανώνει εκδηλώσεις, δημιουργεί έντυπα και ψηφιακά ή οπτικο-ακουστικά υλικά ενώ δημιουργεί και υλοποιεί προγράμματα χορηγιών. Το τμήμα εξασφαλίζει ότι τα εταιρικά μηνύματα είναι ξεκάθαρα, συνεπή και ακολουθούν την επιχειρηματική  στρατηγική.

Τμήμα International Business Development
To Τμήμα International Business Development αναλαμβάνει να εντοπίσει και να αναπτύξει νέες επαγγελματικές ευκαιρίες στην παγκόσμια αγορά, να δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με βασικούς μετόχους και συνεργάτες παγκοσμίως, να ερευνήσει τις ανάγκες και ευκαιρίες της αγοράς και να προβλέψει νέες τάσεις. Το τμήμα, επίσης, σχεδιάζει και υλοποιεί καμπάνιες για να αυξήσει την έκθεση του προϊόντος στην αγορά και να φτάσει τους στόχους πωλήσεων. Επιπλέον, στις βασικές αρμοδιότητές του περιλαμβάνεται η διαχείριση βασικών accounts και η αύξηση των υφιστάμενων συνεργατών.