Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού (κωδ. θέσης FINHR)

Οι αρμοδιότητες

Ως Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού θα είστε επικεφαλής των αντίστοιχων τμημάτων και θα αναφέρεστε στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου. Οι αρμοδιότητες της θέσης σας περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της εξέλιξης των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας, την παροχή στη Διοίκηση εντός του συμφωνημένου χρόνου όλων των απαραίτητων οικονομικών αναφορών όπως επίσης την προετοιμασία και παρακολούθηση του ετήσιου προϋπολογισμού. Θα διενεργείτε μελέτες κόστους – παραγωγικότητας για την επίτευξη των στόχων με τον πλέον οικονομικό και παραγωγικό τρόπο και θα συμμετέχετε στο στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη της εταιρείας.

Παράλληλα, θα είστε υπεύθυνος για το σχεδιασμό της στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού σε συνεργασία με τη Διοίκηση όπως επίσης και το συντονισμό και τον έλεγχο της εφαρμογής των πολιτικών διαχείρισης του (προσλήψεων, εκπαιδεύσεων, αμοιβών και παροχών, αξιολόγησης της απόδοσης και σχεδιασμού καριέρας).

Το προφίλ του Υποψηφίου

Αν είστε πτυχιούχος ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης με μεταπτυχιακό τίτλο σε Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, έχετε τουλάχιστον 8 χρόνια εργασιακή εμπειρία σε θέση αντίστοιχης ευθύνης, πολύ καλή γνώση Εργατικής Νομοθεσίας και Συστημάτων Ανθρωπίνου Δυναμικού, Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, κατάρτισης ενοποιημένων καταστάσεων και άριστη ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας (Ελληνικά & Αγγλικά), τότε πληροίτε τις σημαντικότερες προϋποθέσεις της θέσης. Ικανότητες όπως η διαχείριση ανθρώπων, προγραμματισμού και οργάνωσης και η δομημένη σκέψη θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικές για τη συγκεκριμένη θέση.

Εάν η περιγραφή των αρμοδιοτήτων σας ταιριάζει και έχετε το παραπάνω προφίλ υποψηφίου θέλουμε να σας συναντήσουμε.

Στείλε μας το βιογραφικό σας σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό θέσης (κωδ.FINHR), στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ecdl.gr ή στο φαξ 210 372 9101, το οποίο εμείς θα διαχειριστούμε με απόλυτη εμπιστευτικότητα.