Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου PeopleCert αποτελείται πάνω από 100 εργαζομένους με υψηλή κατάρτιση, τεχνογνωσία και εξειδίκευση και 1.000 μόνιμους εξωτερικούς συνεργάτες.

Το μορφωτικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού είναι ιδιαίτερα υψηλό με το μεγαλύτερο ποσοστό (πάνω από το 70%) να διαθέτει πτυχίο πανεπιστημιακού ιδρύματος και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Όσον αφορά στο φύλο το 53% είναι γυναίκες και το 47% άνδρες, ενώ όσον αφορά στις ηλικίες το 25% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 18-25, το 43% στην ηλικιακή ομάδα 26-35 και το 28% στην ομάδα 36-45.

Όλοι οι εργαζόμενοι:

 • ενστερνίζονται το κοινό όραμα
 • δεσμεύονται στην επίτευξη της κοινής μας αποστολής
 • ενεργούν σύμφωνα με τις επαγγελματικές μας αξίες
 • εργάζονται πάντα με ήθος και άψογο επαγγελματισμό

Για τον Όμιλο PeopleCert οι άνθρωποι βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο και αποτελούν το κύριο εργαλείο ανάπτυξής της και το πολυτιμότερο περιουσιακό της στοιχείο.

Φιλοσοφία

Η φύση της δραστηριότητάς μας - Πιστοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού - είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον παράγοντα Άνθρωπο, γιατί στον Όμιλο PeopleCert εργαζόμαστε για μια Κοινωνία, στην οποία όλοι θα έχουν ισότιμη πρόσβαση στη Γνώση, γνώση που συμβάλλει στην καταπολέμηση των κοινωνικών αποκλεισμών, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στη δημιουργία μίας κοινωνίας ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες.

Η συναίσθηση χρέους που έχουμε απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, διαφαίνεται με σαφήνεια στο Όραμα, στην Αποστολή και στις Αξίες μας και αναδεικνύονται στην Εταιρική Κουλτούρα και στους στρατηγικούς μας στόχους.

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται οι Πολιτικές Ανθρώπινου Δυναμικού και σε πλήρη εναρμόνιση με το πρότυπο SA 8000:

 • Παρέχουμε ίσες ευκαιρίες στους εργαζόμενους
 • Αποφεύγουμε κάθε είδους διάκριση σχετικά με το φύλο, την ηλικία, το έθνος, την καταγωγή, τις σεξουαλικές προτιμήσεις, τις πεποιθήσεις και τις φυσικές ικανότητες
 • Διευκολύνουμε την επικοινωνία και την ελευθερία της έκφρασης
 • Ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία
 • Εφαρμόζουμε αξιόπιστες πολιτικές προσέλκυσης και επιλογής
 • Ακολουθούμε αξιοκρατικές πολιτικές αξιολόγησης
 • Φροντίζουμε για την Υγιεινή και την Ασφάλεια
 • Παρέχουμε συνεχή εκπαίδευση

Πολιτικές

Η μέριμνα για τους εργαζόμενους και οι πολιτικές διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού συνδέονται με τις έννοιες της συνεχούς κατάρτισης και ανάπτυξης, της ενθάρρυνσης και της υποστήριξης των πρωτοβουλιών και της ανοικτής επικοινωνίας με στόχο τη διαμόρφωση ενός ποιοτικού εργασιακού περιβάλλοντος που σέβεται, εκτιμά, στηρίζει και εξελίσσει τον εργαζόμενο.

Στην Προσέλκυση & Επιλογή Προσωπικού δίνουμε έμφαση στο ταίριασμα του υποψηφίου με τη θέση εργασίας, αξιολογώντας τόσο τις δεξιότητες των υποψηφίων όσο και η ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στο Όραμα, στην Αποστολή και στις Αξίες του Ομίλου.

Ο καθορισμός, η διαχείριση και η εξέλιξη των αμοιβών και των παροχών προς τους εργαζόμενους, χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, αντικειμενικότητα και συνέπεια. Πέρα από τις σταθερές αμοιβές εφαρμόζουμε ένα σύστημα πολλαπλών παροχών που ξεπερνούν τις 50, όπως ετήσια έκτακτη αμοιβή σε όλους, σε συνάρτηση με την επίτευξη των στόχων, διάφορα πριμ επιβράβευσης, προγράμματα Νοσοκομειακής και Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ειδικό χώρο εστίασης και άλλες.

Θεωρώντας ότι η ανοικτή επικοινωνία παίζει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια για την κατανόηση και τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, χρησιμοποιούμε διάφορα μέσα, όπως εσωτερικό newsletter, ενημερωτικές συναντήσεις, εταιρικές εκδηλώσεις, ενώ μία φορά το χρόνο διεξάγεται Έρευνα Ικανοποίησης Εργαζομένων, η οποία από την πρώτη ημέρα εφαρμογής της, αποτέλεσε ένα αποτελεσματικό εργαλείο αξιολόγησης που οδήγησε σε σημαντικές αποφάσεις και σε κρίσιμες βελτιώσεις στο εργασιακό περιβάλλον.