Αρμοδιότητες

Η ενότητα αυτή αναφέρεται συγκεκριμένα στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου Πιστοποίησης. Ενδεικτικά, αναφέρονται η επίβλεψη των διαδικασιών πιστοποίησης και η διασφάλιση της αξιοπιστίας και της λειτουργικότητας των διαδικασιών.

Αναλυτικά, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Ανώτατου Συμβουλίου Πιστοποίησης (ΑΣΠ) είναι τα εξής:

 • Επιβλέπει, ελέγχει και εγκρίνει όλες τις διαδικασίες πιστοποίησης που εφαρμόζονται μέσω της PeopleCert Ελλάς, διαφυλάσσοντας την ακεραιότητα του συστήματος.
 • Εγκρίνει όλα τα νέα ή υπό εξέταση σχήματα πιστοποίησης, προκειμένου να ενσωματωθούν στις υπηρεσίες που ήδη προσφέρει η PeopleCert Ελλάς.
 • Εγκρίνει το Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης της PeopleCert Ελλάς και τις Τεχνικές Επιτροπές που ορίζονται από την εταιρεία.
 • Εξασφαλίζει ότι δεν υφίσταται καμία σύγκρουση συμφερόντων στον χώρο της PeopleCert Ελλάς, καθώς αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την ακεραιότητα των πιστοποιητικών και την αμεροληψία των αποφάσεών του Συμβουλίου.
 • Ελέγχει τακτικά τα αρχεία με σκοπό να επιβεβαιώνει πως το σύστημα διαχείρισης πιστοποίησης λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν τεθεί.
 • Διασφαλίζει ότι οι μηχανισμοί εφέσεων και καταγγελιών είναι επαρκείς για την επίλυση οποιονδήποτε θεμάτων τυχόν ανακύψουν και αποφασίζει τελεσίδικα, κατόπιν εξέτασης, επί όλων των ενστάσεων κατά των αποφάσεων του Υπεύθυνου Πιστοποίησης.
 • Είναι αρμόδιο για την ακύρωση των Πιστοποιητικών που έχουν λάβει ήδη πιστοποιημένοι χρήστες, λόγω αντικανονικής χρήσης της Πιστοποίησής τους.
 • Πραγματοποιεί εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της PeopleCert Ελλάς για την αποδοτικότητα των συστημάτων διαχείρισης πιστοποίησης και την πολιτική της εταιρείας για τη λειτουργία της ως φορέα πιστοποίησης, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι οι υπάρχοντες κανονισμοί ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της αγοράς.
 • Συμβουλεύει την PeopleCert Ελλάς για την εισαγωγή νέων τύπων πιστοποιητικών και διαδικασιών, με σκοπό την ανάπτυξη και τη διαφοροποίησή τους από τους ανταγωνιστές.
 • Εφόσον παρίσταται ανάγκη, υποστηρίζει την ανώτερη διοίκηση σε θέματα συναλλαγών με νομικούς ή κυβερνητικούς οργανισμούς, με σκοπό την αναβάθμιση του κύρους των υπηρεσιών της PeopleCert Ελλάς και των διαδικασιών πιστοποίησης.
 • Είναι υπεύθυνο για την καταγραφή και επεξεργασία τυχόν επεξηγήσεων σχετικών με τα κριτήρια αξιολόγησης.