Συγκρότηση - Θητεία ΑΣΠ

Η ενότητα αυτή αναφέρεται αναλυτικά στη διαδικασία συγκρότησης σε σώμα του Συμβουλίου Πιστοποίησης, καθώς και στους συγκεκριμένους κανόνες που διέπουν τη θητεία των μελών του Συμβουλίου και τις συνεδριάσεις του.

Προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα το Συμβούλιο Πιστοποίησης, το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της PEOPLECERT Ελλάς αποστέλλει πρόσκληση στους φορείς που δικαιούνται εκπροσώπου για να ορίσουν έναν αντιπρόσωπό τους για συμμετοχή στο Συμβούλιο Πιστοποίησης.

Μετά τον ορισμό των εκπροσώπων από κάθε αρμόδιο φορέα, το ΔΣ της PEOPLECERT Ελλάς προχωρά με απόφασή του στην επίσημη έγκριση των εκπροσώπων των φορέων και συγκροτεί το Συμβούλιο Πιστοποίησης. Το ΔΣ της PEOPLECERT Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση οποιουδήποτε εκπροσώπου φορέα να γίνει μέλος του Συμβουλίου Πιστοποίησης, με την προϋπόθεση ότι η απόφαση αυτή είναι επαρκώς δικαιολογημένη ή εφόσον το ΔΣ είναι σε θέση να αποδείξει ότι το εν λόγω μέλος δραστηριοποιείται παράλληλα και σε χώρο ανταγωνιστικό προς την PEOPLECERT Ελλάς.

Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Πιστοποίησης είναι διετής. Η θητεία δύναται να ανανεωθεί, εφόσον το ΔΣ της PEOPLECERT Ελλάς υποβάλει σχετικό αίτημα στους φορείς που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Πιστοποίησης, οι οποίοι και θα πρέπει να εγκρίνουν την απόφαση για ανανέωση της θητείας των εκπροσώπων τους στο Συμβούλιο Πιστοποίησης της PEOPLECERT Ελλάς. Κατόπιν αυτού, το ΔΣ της PEOPLECERT Ελλάς καλείται να εγκρίνει εκ νέου τη σύνθεση του Συμβουλίου Πιστοποίησης.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Πιστοποίησης εκλέγεται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματός του, ενώ ο Γραμματέας φέρει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών και της παρακολούθησης της υλοποίησης των αποφάσεων του Συμβουλίου.

Κάθε φορέας, που συμμετέχει στο Συμβούλιο Πιστοποίησης είναι υποχρεωμένος μετά την πρώτη συνεδρίασή του να ορίσει τους αντικαταστάτες των τακτικών μελών και να κοινοποιήσει τα ονόματά τους στην PEOPLECERT Ελλάς. Τα αναπληρωματικά μέλη παρίστανται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Πιστοποίησης μόνο όταν δεν είναι δυνατή η συμμετοχή των τακτικών μελών.