Πρακτικά-Εστάσεις

Η ενότητα αυτή αναφέρεται αναλυτικά στους συγκεκριμένους κανόνες που καθορίζουν τη συγκρότηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Πιστοποίησης, καθώς και στη διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση ενστάσεων.

Τα πρακτικά και οι αποφάσεις του Συμβουλίου Πιστοποίησης, καθώς και οι εισηγήσεις προς αυτό καταγράφονται και διανέμονται με ευθύνη του υπεύθυνου του Τμήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Επιχειρηματικής Αριστείας, ο οποίος είναι αρμόδιος και για την τήρηση και πιστή εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου.

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποφάσεων του Υπεύθυνου Πιστοποίησης διαβιβάζονται άμεσα στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Πιστοποίησης με ευθύνη της Διεύθυνσης Εξετάσεων. Ο Πρόεδρος φέρει την ευθύνη να συγκαλέσει εκ νέου το Συμβούλιο Πιστοποίησης εντός περιόδου δεκαπέντε (15) ημερών.

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση του Υπεύθυνου Πιστοποίησης ισχύει έως την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου Πιστοποίησης, η οποία έχει ανώτερη ισχύ.