Υποχρεώσεις

Η ενότητα αυτή αναφέρεται συγκεκριμένα στις υποχρεώσεις των μελών του Συμβουλίου Πιστοποίησης. Ενδεικτικά, αναφέρονται η αποδοχή του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας της ECDL Ελλάς και η αμεροληψία από την οποία οφείλουν να διακατέχονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Μάθετε περισσότερα για τις υποχρεώσεις των μελών του Συμβουλίου Πιστοποίησης στο κείμενο που ακολουθεί.

Τα μέλη του Συμβουλίου Πιστοποίησης έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις για τη σωστή άσκηση των καθηκόντων τους:

  • Να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου.
  • Να ενημερώνουν έγκαιρα τον κατά περίπτωση αντικαταστάτη, μέσω του αρμόδιου Τμήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Επιχειρηματικής Αριστείας, σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής σε Συμβούλιο Πιστοποίησης.
  • Να αντιμετωπίζουν με απόλυτη εμπιστευτικότητα τις πληροφορίες και τα δεδομένα που έχουν τεθεί υπόψη του Συμβουλίου Πιστοποίησης.
  • Να αποδεχθούν και να υπογράψουν τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της ECDL Ελλάς.
  • Να επιδεικνύουν αμεροληψία κατά τη λήψη των αποφάσεων.