Συμβούλιο Πιστοποίησης

Κρίσιμη απαίτηση του προτύπου ISO 17024 αποτελεί η σύσταση και λειτουργία ενός ανεξάρτητου οργάνου για τη διασφάλιση της Αμεροληψίας και της Αξιοπιστίας της διαδικασίας Πιστοποίησης.

Στο Ανώτατο Συμβούλιο Πιστοποίησης εκπροσωπούνται οι Εργοδότες, οι Επαγγελματίες της Πληροφορικής, τα Στελέχη των Επιχειρήσεων και η Ακαδημαϊκή Κοινότητα μέσω των παρακάτω φορέων:

Όλα τα μέλη του Συμβουλίου Πιστοποίησης οφείλουν να χειρίζονται τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις διαδικασίες του Συμβουλίου Πιστοποίησης ως εμπιστευτικές και να έχουν υπογράψει τη σχετική Δήλωση Εμπιστευτικότητας με την PeopleCert Ελλάς.