Συνεδριάσεις Μελών

Η ενότητα αυτή αναφέρεται αναλυτικά στις διαδικασίες που διέπουν τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Πιστοποίησης, καθώς και στους συγκεκριμένους κανόνες που διέπουν τη σύγκληση των μελών του Συμβουλίου και τον καθορισμό απαρτίας κατά τις συνεδριάσεις του. Μάθετε περισσότερα ανατρέχοντας στο κείμενο που ακολουθεί.

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο, με ευθύνη του Προέδρου του. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία επι των παρόντων μελών, οφείλουν να είναι πάντοτε αιτιολογημένες και διέπονται από την αμεροληψία και την ευθυκρισία των μελών του.

Εάν παραστεί ανάγκη, το Συμβούλιο Πιστοποίησης συγκαλείται εκτάκτως κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του. Η ημερομηνία και ώρα κάθε συνεδρίασης ορίζεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και κοινοποιείται στα μέλη του από τον υπεύθυνο του Τμήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Επιχειρηματικής Αριστείας τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν την ημερομηνία της συνεδρίασης. Ο υπεύθυνος του Τμήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Επιχειρηματικής Αριστείας αποστέλλει στα μέλη του Συμβουλίου την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, μαζί με τις εισηγήσεις και τα έγγραφα που αφορούν θέματα που βρίσκονται στη θεματική ατζέντα της συνεδρίασης. Επιπλέον, κατά τη διεξαγωγή μιας συζήτησης, τα μέλη του Συμβουλίου Πιστοποίησης δύνανται να ζητήσουν τη γνώμη και τη συμμετοχή στελέχους Τεχνικής Επιτροπής, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα επαρκούς θεώρησης τεχνικών θεμάτων.

Απαρτία εξασφαλίζεται όταν η πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου Πιστοποίησης είναι παρόντες κατά τη συνεδρίαση. Σε περίπτωση μη απαρτίας ορίζεται εκ νέου συνεδρίαση, σε διαφορετική ημερομηνία, με ευθύνη του Προέδρου του Συμβουλίου Πιστοποίησης.

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου κατέχει διπλή ισχύ.

Η αμεροληψία των αποφάσεων του Συμβουλίου Πιστοποίησης θα πρέπει να διασφαλίζεται τόσο από τον Πρόεδρό του, όσο και από τα μέλη του. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Συμβουλίου Πιστοποίησης θεωρεί ότι για οποιονδήποτε λόγο η κρίση του δε θα είναι αμερόληπτη κατά τη λήψη απόφασης επί θέματος της ημερήσιας διάταξης, τότε το μέλος αυτό οφείλει να το δηλώσει και να απέχει από την εν λόγω ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι αποφάσεις του Συμβουλίου Πιστοποίησης οφείλουν να είναι αιτιολογημένες με επάρκεια και σαφήνεια.