Διαπίστευση ΕΣΥΔ

Είμαστε διαπιστευμένοι από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ως Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17024.

Το Ε.Σ.Υ.Δ., ο Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης (Οργανισμός εποπτευόμενος από το Υπουργείο Ανάπτυξης) είναι ο μοναδικός αρμόδιος φορέας για την διαπίστευση Εργαστηρίων και Φορέων Πιστοποίησης και Ελέγχου και είναι ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA).

Η διαπίστευσή μας από το ΕΣΥΔ μας εντάσσει στη διεθνή οικογένεια των φορέων πιστοποίησης προσώπων, επιβεβαιώνει την Αξιοπιστία και Αμεροληψία μας και ενισχύει το Κύρος, επισφραγίζοντας τη Διεθνή αποδοχή των Πιστοποιητικών μας.