Ανανέωση Πιστοποιητικού

Τα Διαπιστευμένα Πιστοποιητικά ECDL μπορούν στη λήξη της τριετούς διάρκειας ισχύος τους ή λόγω αλλαγής της εξεταστέας ύλης (syllabus) του προγράμματος, να ανανεωθούν, συμμετέχοντας σε εξέταση ECDL Update.