Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικών

 Πιστοποιητικά Ε.ΣΥ.Δ. Πιστοποιητικά Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

 

Η PEOPLECERT Ελλάς είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) και προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πιστοποίησης που ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις που δημιουργούνται στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης. Το  πιστοποιητικό ECDL Profile εκδίδεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 παρέχοντας στον κάτοχο το προνόμιο ένταξης σε ένα Διαπιστευμένο Καθεστώς. 

Ακολουθώντας τις διαδικασίες και τους κανόνες που διέπουν το διαπιστευμένο περιβάλλον τα πιστοποιητικά ECDL Profile έχουν τριετή διάρκεια ισχύος και μπορούν να ανανεωθούν αποδεικνύοντας ότι οι γνώσεις του κατόχου τους είναι επικαιροποιημένες. 

Τα πιστοποιητικά αυτά, αφορούν σε όλες τις ενότητες του ECDL Profile και αναγνωρίζονται από τον Ιδιωτικό τομέα, ενώ η μορφή τους απεικονίζεται παρακάτω.

Τα Πιστοποιητικά ECDL Profile που ανήκουν στο Διαπιστευμένο Καθεστώς, μπορούν να ανανεωθούν, εφόσον τηρούνται οι διαδικασίες επαναπιστοποίησης και οι όροι που αναφέρονται στον Κανονισμό Πιστοποίησης Υποψηφίου. Λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες επαναπιστοποίησης, καθώς και τους όρους που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Πιστοποίησης Υποψηφίου παρέχονται από τα Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα ECDL και στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του ECDL στην Ελλάδα (www.ecdl.gr). 

Μάθετε περισσότερα για τη σημασία της Διαπίστευσης ΕΔΩ

 

   

  

Σύμφωνα με τον Νόμο 4283/2014 «Ίδρυση και οργάνωση του Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία», τα πιστοποιητικά  γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους, είναι αόριστης διάρκειας. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 30.6.2014.

Τα πιστοποιητικά ECDL Profile που φέρουν το λογότυπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αφορούν στις 6 ενότητες που αναγνωρίζονται από το Δημόσιο και είναι οι εξής:

  • Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
  • Επεξεργασία Κειμένου
  • Υπολογιστικά Φύλλα
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου
  • Βάσεις Δεδομένων
  • Παρουσιάσεις

Η μορφή του πιστοποιητικού απεικονίζεται παρακάτω: