Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικών

Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών γνώσεων και δεξιοτήτων, εξαρτάται από τα κριτήρια που καθορίζουν οι αποδέκτες τους - εργοδότες, ακαδημαϊκοί φορείς, φορείς του δημόσιου και άλλοι - για να διασφαλίσουν τις προδιαγραφές που επιθυμούν για τα άτομα που προσλαμβάνουν. Γι' αυτό το λόγο, η διάρκεια ποικίλλει ανάλογα με τον αποδέκτη, τη χώρα, τον εργοδότη, τον ακαδημαϊκό φορέα και λοιπά.

Στο παραπάνω πλαίσιο, το Ελληνικό Δημόσιο, που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες, σύμφωνα με την A/25081 (ΦΕΚ 1720 τB/2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης  και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, αναγνωρίζει και αποδέχεται τα πιστοποιητικά γνώσεων και βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής των φορέων που έχουν πιστοποιηθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ για διάρκεια που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

Σύμφωνα με την Απόφαση της υπ’ αρ. 91/05.12.2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα: «Παράταση ισχύος Πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ» που εκδόθηκαν από:

  1. Φορείς πιστοποιημένους από τον ΟΕΕΚ μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους,
  2. Φορείς πιστοποιημένους από τον ΟΕΕΚ μετά από την ημερομηνία πιστοποίησής τους και μέχρι 31.12.2011 και
  3. Τον Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και 31.12.2008

Η ισχύς των ανωτέρω Πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ παρατείνεται μέχρι 30.06.2014. (ΑΔΑ: ΒΛΓΨΟΡΗΛ-7Ξ4).

Επιπροσθέτως, τα πιστοποιητικά ECDL για τις βασικές δεξιότητες, εκτός από τα κριτήρια της A/25081 (ΦΕΚ 1720 τB/2005) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης  και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, πληρούν τις απαιτήσεις του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ως προς το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2003. Σύμφωνα με το Διαπιστευμένο Καθεστώς, η χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης.

Τα Πιστοποιητικά ECDL που ανήκουν στο Διαπιστευμένο Καθεστώς, μπορούν να ανανεωθούν, εφόσον τηρούνται οι διαδικασίες επιτήρησης και επαναπιστοποίησης και οι όροι που αναφέρονται στον Κανονισμό Πιστοποίησης Υποψηφίου. Λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες επιτήρησης και επαναπιστοποίησης, καθώς και τους όρους που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Πιστοποίησης Υποψηφίου παρέχονται από τα Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα ECDL και στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του ECDL στην Ελλάδα (www.ecdl.gr). 

Για περισσότερες πληροφορίες και για να επικαιροποιήσετε την ισχύ του Πιστοποιητικού σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ενότητα Επιτήρηση Πιστοποιητικού.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του ΕΟΠΠΕΠ, έχει εκδοθεί νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. 121929/Η (ΦΕΚ-2123 Β/01-08-14) σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας φορέων χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ. ΕΔΩ μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.