Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικών

 Πιστοποιητικά Ε.ΣΥ.Δ. Πιστοποιητικά Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

 

Η PEOPLECERT Ελλάς είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πιστοποίησης. 
Το  πιστοποιητικό ECDL Profile εκδίδεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 παρέχοντας στον κάτοχο το προνόμιο ένταξης σε ένα Διαπιστευμένο Καθεστώς και απόκτησης ενός πιστοποιητικού υψηλής αποδοχής από τον ιδιωτικό τομέα.

Η διαπίστευση καλύπτει τις ενότητες:

 • Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
 • Επεξεργασία Κειμένου
 • Υπολογιστικά Φύλλα
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Παρουσιάσεις
 • Προχωρημένη Επεξεργασία Κειμένου
 • Προχωρημένα Υπολογιστικά Φύλλα
 • Προχωρημένες Βάσεις Δεδομένων
 • Προχωρημένες Παρουσιάσεις

Τα Πιστοποιητικά ECDL Profile που ανήκουν στο Διαπιστευμένο Καθεστώς, έχουν τριετή διάρκεια ισχύος και μπορούν να ανανεωθούν, εφόσον τηρούνται οι διαδικασίες επαναπιστοποίησης και οι όροι που αναφέρονται στον Κανονισμό Πιστοποίησης Υποψηφίου, αποδεικνύοντας ότι οι γνώσεις του κατόχου τους είναι επικαιροποιημένες. 

Λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες επαναπιστοποίησης μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ ή να απευθυνθείτε σε ένα από τα Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα ECDL. 

Μάθετε περισσότερα για τη σημασία της Διαπίστευσης ΕΔΩ

   

  

Σύμφωνα με τον Νόμο 4283/2014 «Ίδρυση και οργάνωση του Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία», τα πιστοποιητικά  γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους, είναι αόριστης διάρκειας. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 30.6.2014.

Τα πιστοποιητικά ECDL Profile που φέρουν το λογότυπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αφορούν στις 6 ενότητες που αναγνωρίζονται από το Δημόσιο και είναι οι εξής:

 • Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
 • Επεξεργασία Κειμένου
 • Υπολογιστικά Φύλλα
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Παρουσιάσεις

Η μορφή του πιστοποιητικού απεικονίζεται παρακάτω: