Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικών

Για τις ενότητες του Σχήματος Πιστοποίησης ECDL Profile:

  • Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
  • Επεξεργασία Κειμένου
  • Υπολογιστικά Φύλλα
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου
  • Βάσεις Δεδομένων
  • Παρουσιάσεις 

Εκδίδονται –με μία εξέταση ανά ενότητα - δύο (2) πιστοποιητικά.

Ένα πιστοποιητικό για χρήση στο Δημόσιο το οποίο ισχύει εφ’ όρου ζωής και ένα για χρήση στον Ιδιωτικό τομέα.

Πιο συγκεκριμένα:

Για τις ενότητες Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων, Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Υπηρεσίες Διαδικτύου, Βάσεις Δεδομένων και Παρουσιάσεις του Σχήματος Πιστοποίησης ECDL Profile εκδίδεται ένα Πιστοποιητικό ECDL Profile σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (φέρει το λογότυπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και ισχύει εφ’ όρου ζωής. Οι ενότητες αυτές υπερκαλύπτουν τις ενότητες που συνήθως απαιτούνται στους διαγωνισμούς του Δημοσίου (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου).

Για τις παραπάνω ενότητες εκδίδεται ΚΑΙ ένα Πιστοποιητικό ECDL Profile σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) - φέρει το λογότυπο του ΕΣΥΔ – και πληροί τις απαιτήσεις του ISO 17024:2012 παρέχοντας στον κάτοχό του το προνόμιο ένταξης σε ένα διαπιστευμένο περιβάλλον. Το πιστοποιητικό αυτό ισχύει για τρία χρόνια και μπορεί να ανανεωθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες επαναπιστοποίησης που αναφέρονται στον Κανονισμό Υποψηφίου.

Ανανεώνοντας το διαπιστευμένο πιστοποιητικό σας (Ε.ΣΥ.Δ), αποδεικνύετε ότι οι γνώσεις σας είναι επικαιροποιημένες σύμφωνα με το εκάστοτε syllabus (εξεταστέα ύλη) και το εκάστοτε λογισμικό και σας προσδίδει ένα επιπλέον διεθνώς ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επαγγελματική σας πορεία.  

Για τις ενότητες Προχωρημένη Επεξεργασία Κειμένου, Προχωρημένα Υπολογιστικά Φύλλα, Προχωρημένες Βάσεις Δεδομένων και Προχωρημένες Παρουσιάσεις του ECDL Profile εκδίδεται ΜΟΝΟ το Πιστοποιητικό ECDL Profile σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) - φέρει το λογότυπο του ΕΣΥΔ που ισχύει για τρία χρόνια και μπορεί να ανανεωθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες επαναπιστοποίησης που αναφέρονται στον Κανονισμό Υποψηφίου.

Και τα δύο πιστοποιητικά (αυτό με το λογότυπο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αυτό με το λογότυπο Ε.ΣΥ.Δ) εκδίδονται σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ECDL και την μεθοδολογία του Ιδρύματος ECDL.