Τύποι Ελέγχου και Επιθεώρησης

Οι τύποι ελέγχου από το Σώμα Επιθεωρητών χωρίζονται σε Πρωτεύοντες, Τακτικούς και Έκτακτους καθώς και σε ελέγχους με τη μορφή ενός "Μυστικού Υποψήφιου". Ως αποτέλεσμα των ελέγχων, οι Επιθεωρητές συντάσσουν την Έκθεση Επιθεώρησης, με βάση το περιεχόμενο της οποίας αποφασίζονται περαιτέρω ενέργειες, εφόσον αυτό απαιτείται.

Συγκεκριμένα, οι τύποι Ελέγχου και Επιθεώρησης είναι οι εξής:

 • Πρωτεύοντες Έλεγχοι
  Διενεργούνται από το Σώμα Επιθεωρητών ECDL και αφορούν την αρχική Πιστοποίηση του Κέντρου. Κατά τη διάρκεια αυτών των Ελέγχων, κρίνεται η εναρμόνιση των Εξεταστικών Κέντρων με τις αυστηρές προδιαγραφές που ορίζει το Ίδρυμα ECDL και η PeopleCert Ελλάς.
 • Τακτικοί Περιοδικοί Έλεγχοι
  Διενεργούνται από το Σώμα Επιθεωρητών ECDL κατόπιν συνεννόησης με το Εξεταστικό Κέντρο και αφορούν τον έλεγχο της εφαρμογής των συμβατικών υποχρεώσεων του Εξεταστικού Κέντρου, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην τριετή Σύμβαση Συνεργασίας που έχει ήδη συναφθεί.
 • Έκτακτες Επιθεωρήσεις
  Έκτακτες Επιθεωρήσεις διενεργούνται από το Σώμα Επιθεωρητών ECDL εν ώρα εξετάσεων και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Εξεταστικού Κέντρου. Ο εκάστοτε Επιθεωρητής εμφανίζεται απροειδοποίητα στο Εξεταστικό Κέντρο κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης και πραγματοποιεί τις παρακάτω ενέργειες:
  1. Ελέγχει με σκοπό την εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας του Επιτηρητή και του Υπεύθυνου Εξέτασης του Εξεταστικού Κέντρου
  2. Ελέγχει με σκοπό την τήρηση όλων των κανόνων κατά τη διαδικασία της εξέτασης
  3. Ελέγχει τη συμπεριφορά τόσο των υποψηφίων όσο και του Επιτηρητή κατά τη διάρκεια των εξετάσεων
  4. Διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο με σκοπό την εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας των υποψηφίων στο τέλος της εξέτασης

Μετά το πέρας της εξεταστικής διαδικασίας, ο Επιθεωρητής συντάσσει Έκθεση Επιθεώρησης, την οποία και καταθέτει στο Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας και Επιχειρηματικής Αριστείας της PeopleCert Ελλάς.

Ένα αρμόδιο στέλεχος, που ανήκει στο Σώμα Επιθεωρητών ECDL, μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον ως «Μυστικός Υποψήφιος» και να δηλώσει συμμετοχή είτε σε παρακολούθηση προγραμματισμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης είτε σε προγραμματισμένες εξετάσεις ECDL, προκειμένου να ελέγξει και να καταγράψει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών από την πλευρά του Εξεταστικού Κέντρου. Μέσω του «Μυστικού Υποψηφίου» ελέγχεται τόσο ο τρόπος προώθησης των Προγραμμάτων ECDL (πληροφορίες που δίνονται στους πιθανούς υποψηφίους), όσο και η πλήρης εφαρμογή των εξεταστικών διαδικασιών.

Μετά από κάθε επίσκεψη σε Εξεταστικό Κέντρο, ο «Μυστικός Υποψήφιος» συντάσσει έκθεση επιθεώρησης, την οποία και καταθέτει στο Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας και Επιχειρηματικής Αριστείας της PeopleCert Ελλάς. Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις -Πρωτεύοντες Έλεγχοι, Τακτικοί Περιοδικοί Έλεγχοι, Έκτακτες Επιθεωρήσεις ή Έλεγχοι μέσω ενός «Μυστικού Υποψηφίου»- και εφόσον διαπιστωθούν ενέργειες ή παραλήψεις που πλήττουν το κύρος και την αξιοπιστία της ιδέας του ECDL, θα επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ της PeopleCert Ελλάς και του Εξεταστικού Κέντρου.