Υποχρεώσεις

Οι υποχρεώσεις των Επιτηρητών Εξετάσεων ECDL περιλαμβάνουν, ανάμεσα σε άλλα, την επίβλεψη της διαδικασίας των εξετάσεων, την αντιμετώπιση οποιονδήποτε προβλημάτων τυχόν ανακύψουν κ.ά.

Ο Επιτηρητής είναι ο μόνος αρμόδιος για τις εξετάσεις που μπορεί να παρευρίσκεται στην αίθουσα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Στην πραγματικότητα, ο Επιτηρητής Εξετάσεων ECDL δεν αποχωρεί καθόλου από την αίθουσα κατα τη διάρκεια της εξέτασης, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο το αδιάβλητο των εξετάσεων και κατ’ επέκταση, την αξιοπιστία και το κύρος του θεσμού των εξετάσεων του ECDL.

Ειδικότερα, οι κυριότερες υποχρεώσεις ενός Επιτηρητή Εξετάσεων ECDL είναι:

 • Να επιβλέπει και να αποτρέπει την επικοινωνία και τη συνεργασία ανάμεσα στους εξεταζόμενους υποψήφιους. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, προχωρεί στις απαραίτητες συστάσεις και έχει το δικαίωμα να αποφασίσει την αποβολή όσων δεν συμμορφώνονται στις υποδείξεις του.
 • Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος ή δυσλειτουργίας του εξεταστικού συστήματος, ο Επιτηρητής καλεί τον Υπεύθυνο Εξέτασης που έχει οριστεί για το εκάστοτε Εξεταστικό Κέντρο, ο οποίος με τη σειρά του -και σε συνεργασία με το Τμήμα Διενέργειας Εξετάσεων της PEOPLECERT Ελλάς- θα μεριμνήσει για τη διευθέτηση του προβλήματος. Μετά την επίλυση του όποιου προβλήματος, ο Υπεύθυνος Εξέτασης αποχωρεί από την αίθουσα και δεν έχει το δικαίωμα να επανέλθει, εκτός και αν ο ίδιος ο Επιτηρητής των Εξετάσεων ζητήσει κάτι τέτοιο.
 • Ο Επιτηρητής Εξετάσεων ECDL μπορεί να προβεί στη διακοπή των εξετάσεων, εάν και εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή τους. Μερικοί τέτοιοι λόγοι μπορούν να είναι:
  • Δυσεπίλυτα τεχνικά προβλήματα στο δίκτυο και τους Η/Υ του Εξεταστικού Κέντρου, τα οποία δεν επιτρέπουν την περαιτέρω διενέργεια των εξετάσεων
  • Μη ενδεδειγμένη στάση ή ανάρμοστη συμπεριφορά από την πλευρά των εξεταστών και των υποψηφίων απέναντι στις υποδείξεις και τις συστάσεις του Επιτηρητή (και πάντα κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Διενέργειας Εξετάσεων της PEOPLECERT Ελλάς).
 • Ο Επιτηρητής μπορεί να απαντά σε ερωτήματα υποψηφίων που σχετίζονται με τη διατύπωση των θεμάτων. Παρόλα αυτά, δεν μπορεί να δίνει απαντήσεις ή λύσεις που είναι πιθανό να κατευθύνουν τον υποψήφιο στην ορθή απάντησή των θεμάτων της εξέτασης.
 • Σε περιπτώσεις υποψηφίων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, ο Επιτηρητής μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά, ώστε να γίνουν αντιληπτές και κατανοητές οι εξεταστικές διαδικασίες καθώς και τα θέματα στα οποία καλείται να απαντήσει ο υποψήφιος. Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, και όταν ο υποψήφιος διαγωνίζεται με το Μη Αυτοματοποιημένο/Manual εξεταστικό σύστημα (MTES), ο χρόνος εξέτασης διαμορφώνεται στα 60 λεπτά της ώρας (έναντι της χρονικής διάρκειας των 45 λεπτών που ορίζεται για τους υπόλοιπους εξεταζόμενους που διαγωνίζονται με το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξετάσεων (ATES)).
 • Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο Επιτηρητής έχει επιπρόσθετα καθήκοντα, όπως:
  • Κηρύσσει την έναρξη της εξέτασης, αφού προηγουμένως επιβεβαιώσει ότι στην αίθουσα παρευρίσκονται μόνο οι δεδηλωμένοι υποψήφιοι για την τρέχουσα εξέταση. Προκειμένου να γίνει η επαλήθευση των στοιχείων των υποψηφίων, ο Επιτηρητής διεξάγει σε κάθε περίπτωση έλεγχο ταυτοπροσωπίας των υποψηφίων.
  • Από τη στιγμή που ξεκινά η εξέταση, ο Επιτηρητής απαγορεύει την είσοδο στην αίθουσα υποψηφίων που είναι εγγεγραμμένοι να εξεταστούν σε άλλη εξεταστική ώρα.
  • Τέλος, ο Επιτηρητής επιτρέπει την αποχώρηση υποψηφίων από την αίθουσα εξετάσεων μόνο στις περιπτώσεις που εκείνοι έχουν ολοκληρώσει το τεστ ή σε περιπτώσεις τεχνικών προβλημάτων, τα οποία και οδηγούν στην αναβολή της εξέτασης ή στη μετάθεσή της σε διαφορετική ώρα.