Τυπικά προσόντα

Τα απαραίτητα κριτήρια που οφείλουν να πληρούν οι Αξιολογητές Εκπαιδευτικού Υλικού προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο Αξιολογητών είναι τα εξής:

  1. Να είναι πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Τομέα Πληροφορικής
    ή
    Να διαθέτουν εξαετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της Πληροφορικής
  2. Να κατέχουν επαγγελματική εμπειρία σε εκπαιδευτική δραστηριότητα
  3. Να έχουν συγγραφική δραστηριότητα στον τομέα της Πληροφορικής

Ανάλογα με το περιεχόμενο και τον τύπο του εκάστοτε Εκπαιδευτικού Υλικού που τίθεται υπό αξιολόγηση, θα προσμετρώνται επίσης και τα ακόλουθα εφόδια:

  • Επαγγελματική εμπειρία σε εκπαιδευτική δραστηριότητα συναφούς αντικειμένου
  • Επαγγελματική εμπειρία σε τομείς Πληροφορικής συναφούς αντικειμένου