Υποχρεώσεις

Προκειμένου να αξιολογήσει το εκάστοτε Εκπαιδευτικό Υλικό ως συμβατό με το περιεχόμενο του προγράμματος ECDL, ο Αξιολογητής πρέπει:

  • Να κατανοήσει πλήρως τις σχετικές οδηγίες του Ιδρύματος, όπως παρουσιάζονται στο αρχείο Developing Courseware for ECDL-ICDL
  • Να κατανοήσει πλήρως τις οδηγίες του Ιδρύματος για την αξιολόγηση του περιεχομένου ενός Εκπαιδευτικού Προϊόντος ως συμβατού με ECDL, όπως αυτές καταγράφονται στο «The Solution Guide V4.0 May 2005.doc». Σημειώνεται ότι το εν λόγω έγγραφο προορίζεται αυστηρά για εσωτερική χρήση από τους Αξιολογητές Εκπαιδευτικού Υλικού ECDL Core Syllabus 4.0.
  • Να κατανοήσει πλήρως τον οδηγό αξιολόγησης για κάθε γνωστικό αντικείμενο.
    (Σημείωση: Οι οδηγοί αξιολόγησης και όλα τα αρχεία αυτού του είδους παρέχονται στους ενδιαφερόμενους μόνο μετά την ένταξή τους στο Μητρώο Αξιολογητών ECDL. 
  • Να κατανοήσει το περιεχόμενο του υπό εξέταση Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Να συμπληρώσει τους πίνακες αξιολόγησης
  • Να υποβάλει σχετική πρόταση προς την PEOPLECERT Ελλάς, συνάπτοντας τους συμπληρωμένους πίνακες αξιολόγησης.