Γίνε Συνεργάτης

Πέρα από το Δίκτυο Πιστοποιημένων Εξεταστικών Κέντρων, που εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα, η PEOPLECERT Ελλάς έχει καταρτίσει τρία (3) ειδικά σώματα εξωτερικών συνεργατών, τα οποία έχουν ως στόχο:

    • τη διαφύλαξη του κύρους του Προγράμματος ECDL
    • την εξασφάλιση της αξιοπιστίας της εξεταστικής διαδικασίας
    • την πρόληψη προβλημάτων και δυσλειτουργιών κατά τη διενέργεια εξετάσεων
    • τη διατήρηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου στη λειτουργία των Εξεταστικών Κέντρων
    • την κατοχύρωση της ποιότητας του Πιστοποιημένου Εκπαιδευτικού Υλικού

Ειδικότερα, τα τρία (3) αυτά ειδικά σώματα συνεργατών είναι:

Επιλέξτε τους σχετικούς συνδέσμους για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες.