Όροι Συμμετοχής

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ με τίτλο Education Festival, το οποίο θα λάβει χώρα στο Divani Caravel στις 8 & 9 Σεπτεμβρίου και με αφορμή τον εορτασμό των 20 ετών ECDL, η εταιρεία Peoplecert Ελλάς Α.Ε. (στο εξής «η Διοργανώτρια») όπως νόμιμα εκπροσωπείται, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό (στο εξής «ο Διαγωνισμός»).

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας.

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Η διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι από την 08/09/2017, ώρα 11:00 έως και την 09/09/2017, ώρα 18:00

 1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσουν το κουπόνι συμμετοχής με τα στοιχεία τους και να το ρίξουν στην κάλπη η οποία βρίσκεται στο περίπτερο της Διοργανώτριας στο χώρο διοργάνωσης του Education Festival.

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στη Διοργανώτρια να ακυρώσει την συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. Με τη συμπλήρωση του κουπονιού συμμετοχής, ο συμμετέχων δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Συμμετοχής.

 1. Δώρα

Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι είκοσι (20) πακέτα τα οποία περιλαμβάνουν το κόστος εξέτασης σε 4 ενότητες ECDL (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Παρουσιάσεις, Υπηρεσίες Διαδικτύου), την Kάρτα Υποψηφίου και την έκδοση ενός Πιστοποιητικού ECDL Profile το κάθε ένα. Σημειώνεται ρητώς ότι στο δώρο δεν περιλαμβάνεται η σχετική εκπαίδευση. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν ανταλλάσσεται με χρήματα, δεν αλλάζει σύμφωνα με τις επιθυμίες των νικητών, δε μεταβιβάζεται και μπορεί να αλλάξει ως προς τον τύπο και την ποσότητα, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας. Οι νικητές θα μπορούν να εξεταστούν στις δωρεάν ενότητες που κέρδισαν και να λάβουν το πιστοποιητικό τους μέχρι 31/12/17.

 1. Τρόπος ανάδειξης νικητών Διαγωνισμού και επικοινωνίας

Οι νικητές των δώρων θα αναδειχθούν με κλήρωση η οποία θα διενεργηθεί την 9/9/2017 & μεταξύ 18.00 και 19.00 ώρα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της διοργάνωσης που θα καθορίσει ο υπεύθυνος διοργάνωσης του Education Festival και θα ανακοινωθούν στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://ecdl.gr/ECDL-EducationFestival-Terms/. Οι νικητές θα ενημερωθούν από τη Διοργανώτρια μέσω του e-mail που θα έχουν δηλώσει κατά τη συμπλήρωση του κουπονιού συμμετοχής του. Η Διοργανώτρια oυδεμία ευθύνη φέρει για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών των δώρων. Οι νικητές μπορούν να προσέλθουν σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο εξεταστικό κέντρο ECDL για να γραφτούν δωρεάν στο πρόγραμμα ECDL, έχοντας μαζί τους το email (περιλαμβάνει αριθμό voucher), και την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο μέσο ταυτοπροσωπίας.

Οι ενδιαφερόμενοι αναγνωρίζουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιοποιήσει τα ονόματα των νικητών και φωτογραφικό ή βίντεο υλικό από το στιγμιότυπο της κλήρωσης και/ή της παραλαβής του δώρου στην ιστοσελίδα της, στην επίσημη σελίδα της στο facebook ή κάθε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την αναπαραγωγή του υλικού και την περαιτέρω διάδοση των στοιχείων των νικητών δεδομένων ή άλλου υλικού, από τρίτα πρόσωπα - χρήστες του Διαδικτύου και μέσω της κοινωνικής δικτύωσης με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο.

 1. Προσωπικά Δεδομένα

Στα πλαίσια του Διαγωνισμού και μετά τη λήξη αυτού η Διοργανώτρια θα επεξεργαστεί τα δηλωθέντα στοιχεία των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τον ν. 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει (ο «Νόμος»), για τους ακόλουθους σκοπούς: (α) την προσήκουσα διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών και την απόδοση των δώρων σε αυτούς και (β) την προώθηση των πιστοποιήσεων ECDL. Με τη συμπλήρωση του κουπονιού συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων παρέχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του στη Διοργανώτρια να τηρεί σε ηλεκτρονικό ή μη αρχείο και να επεξεργάζεται, κατά την κρίση της και το Νόμο, τα ως άνω στοιχεία του αποκλειστικά και μόνο για τους ανωτέρω σκοπούς.

Σύμφωνα με τα άρθρα 12 (δικαίωμα πρόσβασης) και 13 (δικαίωμα αντίρρησης) του Νόμου, ως ισχύουν, κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό έχει δικαίωμα πρόσβασης στα ανωτέρω στοιχεία που τον αφορούν προσωπικά (και να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή αυτών), καθώς και δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία αυτών. Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων, ο συμμετέχων μπορεί να αποστέλλει τα αιτήματα του στην ηλεκτρονική διεύθυνση ChiefSecurityOfficer@peoplecert.org

 1. Ευθύνη Διοργανωτή

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αστική ή ποινική για τυχόν ελαττώματα του δώρου ή για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί σχετιζόμενη με το δώρο, τη χρήση του ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και την απονομή του δώρου κατά τους παρόντες όρους, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

 1. Ευθύνη Συμμετεχόντων

Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και σε περίπτωση που προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που περιέχει δόλο, όσον αφορά στη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, αποβάλλεται άμεσα από αυτόν από την Διοργανώτρια, η οποία δικαιούται να προβεί σε κάθε νόμιμη και πρόσφορη ενέργεια εναντίον του. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει συμμετοχές ενδιαφερόμενων στο διαγωνισμό, μεταξύ άλλων και σε περίπτωση που ο συμμετέχων προσβάλλει την εικόνα ή/και τη φήμη της Διοργανώτριας, ή/και τα ήθη γενικότερα κ.λ.π.

 1. Λοιποί Όροι
  • Κανένας συμμετέχων δεν έχει, ούτε αποκτά κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ιδίως αναφορικά με τον Διαγωνισμό, η δε αποδοχή των παρόντων όρων του συνεπάγεται την παραίτηση του συμμετέχοντος από κάθε σχετική αξίωση έναντι αυτών.
  • Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (α) να αναστείλει προσωρινά ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό, σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου της, που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής του, με προηγούμενη έγγραφη (μέσω e mail) ενημέρωση των συμμετεχόντων και (β) να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χωρίς ειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, τηρώντας όρους διαφάνειας και αντικειμενικότητας. Κάθε τροποποίηση θα αναρτάται στην ιστοσελίδα http://ecdl.gr/ECDL-EducationFestival-Terms/.
  • Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
 2. Αποδοχή Όρων

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής και των τυχόν πρόσθετων προϋποθέσεων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας. Η άρνηση για την πλήρη αποδοχή οποιουδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις από τον συμμετέχοντα πριν ή/και κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, και μετά από αυτόν είναι λόγος αποκλεισμού από τον διαγωνισμό.