Για την Οικονομία και την Κοινωνία

Η Πιστοποίηση ECDL συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία της χώρας μας. Συγκεκριμένα, ανάμεσα σε άλλα, το ECDL αποτελεί μια αξιόπιστη μέθοδο με την οποία αναδεικνύονται οι γνώσεις χρήσης Η/Υ και εξασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στην κοινωνία της Πληροφορικής.

Η υιοθέτηση του Προτύπου ECDL αποφέρει σημαντικά οφέλη τόσο στη σύγχρονη κοινωνία όσο και στην οικονομία μιας χώρας. Τα κυριότερα από αυτά είναι:

  • Ανάδειξη του επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων στην Πληροφορική
  • Δημιουργία νέων ευκαιριών σταδιοδρομίας και απασχόλησης για όλους
  • Διευκόλυνση της μετακίνησης των εργαζομένων στη διευρυμένη αγορά εργασίας της Eυρωπαϊκής Ένωσης
  • Εξάλειψη του ψηφιακού χάσματος
  • Δημιουργία ίσων ευκαιριών συμμετοχής στη νέα οικονομία για όλους τους πολίτες
  • Συμβολή στην επικαιροποίηση των γνώσεων και ενίσχυση της «δια βίου εκπαίδευση»