Για τον Kάτοχο

Η Πιστοποίηση ECDL συνδέεται με σημαντικά οφέλη για κάθε κάτοχο ECDL. Συγκεκριμένα, ανάμεσα σε άλλα, το ECDL βελτιώνει τις δεξιότητες χρήσης Η/Υ καθώς και τις επαγγελματικές προοπτικές για μεμονωμέμα άτομα.

Η πιστοποίηση σύμφωνα με το Πρότυπο ECDL αποφέρει σημαντικά οφέλη στον κάτοχό της. Ενδεικτικά, τα Πιστοποιητικά ECDL αποτελούν

  • Διεθνώς αναγνωρισμένο εφόδιο στην αγορά εργασίας
  • Σημαντικό προσόν στην εργασία και την καθημερινή ζωή

και συμβάλλουν στη(ν):

  • Αύξηση του βασικού επιπέδου δεξιοτήτων στις ΤΠΕ
  • Επίτευξη στόχων και την προσωπική εξέλιξη
  • Βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών και την αυξημένη κινητικότητα στον εργασιακό χώρο
  • Εκπαίδευση υψηλότερου επιπέδου στις νέες τεχνολογίες