Για τον Εργοδότη

Η Πιστοποίηση ECDL συνδέεται με σημαντικά οφέλη για κάθε επιχειρηματία και εργοδότη. Συγκεκριμένα, ανάμεσα σε άλλα, το ECDL αποτελεί μια αξιόπιστη μέθοδο αξιολόγησης για το ανθρώπινο δυναμικό, ενώ επίσης συμβάλλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την αύξηση της παραγωγικότητας όλης της εταιρείας.

Στις μέρες μας, οι υπολογιστές είναι απαραίτητοι για το σύνολο σχεδόν των θέσεων εργασίας στις σύγχρονες επιχειρήσεις, δημόσιες ή ιδιωτικές. Σε αυτό το πλαίσιο, τα Προγράμματα Πιστοποίησης ECDL αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για τις επιχειρήσεις καθώς συντελούν σημαντικά στη(ν):

  • Καθιέρωση μιας μετρήσιμης μεθόδου αξιολόγησης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
  • Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας της εταιρείας
  • Τυποποίηση των διαδικασιών πρόσληψης
  • Σωστή επιλογή ανθρώπινου δυναμικού
  • Αξιολόγηση του προσωπικού στις δεξιότητες χρήσης Η/Υ
  • Αναβάθμιση του αποτελέσματος και της ποιότητας της παραγόμενης εργασίας του προσωπικού
  • Μείωση του κόστους της τεχνολογικής υποστήριξης των εργαζομένων και στην ταχύτερη απόσβεση των επενδύσεων σε συστήματα πληροφορικής και λογισμικό
  • Μείωση των «χαμένων» εργατοωρών από τη μη αποτελεσματική χρήση των Η/Υ από το προσωπικό