Διαδικασία Συμμετοχής

Η εξεταστική διαδικασία που ακολουθεί η PEOPLECERT Ελλάς διέπεται από συγκεκριμένες προδιαγραφές υψηλού επιπέδου που έχει θεσπίσει το Ίδρυμα ECDL.

Ειδικά για την Ελλάδα, η εξεταστική διαδικασία της PEOPLECERT Ελλάς έχει πιστοποιηθεί και κατά ISO 9001. Όλες οι εξετάσεις για τα Πιστοποιητικά ECDL εποπτεύονται από το ειδικό Σώμα Επιτηρητών, οι οποίοι διασφαλίζουν το αδιάβλητο του συστήματος εξετάσεων και την αξιοπιστία της διαδικασίας, ενώ είναι αρμόδιοι και για να πιστοποιήσουν την ταυτοπροσωπία του υποψηφίου–εξεταζόμενου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Κάθε υποψήφιος που ενδιαφέρεται να πιστοποιηθεί από την PEOPLECERT Ελλάς μπορεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις του ECDL εφόσον θεωρεί ότι κατέχει τις απαιτούμενες γνώσεις, όπως αυτές περιγράφονται στην Εξεταστέα Ύλη των Πιστοποιητικών ECDL. Η PEOPLECERT Ελλάς δεν εμπλέκεται στην εκπαιδευτική διαδικασία των υποψηφίων και κατά συνέπεια, το εκπαιδευτικό κέντρο στο οποίο θα απευθυνθεί ο υποψήφιος, καθώς και η μεθοδολογία της εκπαίδευσης που θα ακολουθηθεί, είναι αποκλειστικά δική του επιλογή.

Οι εξετάσεις για τα Πιστοποιητικά ECDL διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο στα Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα ECDL. Κάθε υποψήφιος είναι δυνατόν να ξεκινήσει τη διαδικασία απόκτησης οποιουδήποτε Πιστοποιητικού ECDL σε ένα Εξεταστικό Κέντρο της επιλογής του και να την ολοκληρώσει σε κάποιο άλλο Κέντρο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εφόσον αυτό χρειαστεί.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξεταστική διαδικασία των επιμέρους Προγραμμάτων Πιστοποίησης ECDL, μπορείτε να επισκεφτείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες: